دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه آب و برق و گاز

دادخواست تامین خواسته می تواند همراه با دعوی اصلی مطرح شود. دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دادخواست تامین خواسته را دارد که به دعوی اصلی که در اینجا مطالبه وجه آب، برق، گاز است می باشد. نظر به اینکه مبلغ خواسته در روستا تا ۲۰ میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد اینجا با توجه به کم بودن مقدار دادخواست تامین خواسته که با دادخواست اصلی طرح شده است در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

 

نمونه دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه آب و برق و گاز

مشخصات  طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته مطالبه وجه آب/ برق/ گاز/ تلفن به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق فیش: ۱. آب ۲. برق ۳. گاز ۴. تلفن ۵. سند مالکیت ۶. قرارداد اجاره
ریاست محترم شورای حل اختلاف……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ………. خوانده/ خواندگان در………. واحد مسکونی/ تجاری در پلاک ثبتی………. ………. بخش………. به نشانی………. ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به‌موجب مستندات ضمیمه دادخواست، خوانده/ خواندگان به‌عنوان مستأجر مکلف به پرداخت حق‌السهم خود از هزینه‌های متعلقه آب/ برق/ گاز و تلفن بوده است. ولی اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده‌اند. فلذا صدور حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ………. ریال از بابت حق‌السهم خود از هزینه آب/ برق/ گاز و تلفن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

دانلود دادخواست PDF

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند