دادخواست مطالبه هزینه نقل‌ و انتقال به همراه درخواست تأمین خواسته

هزینه نقل و انتقال سند رسمی در این مورد جاییست که خوانده یک بار از بار تعهداتش که تنظیم  سند رسمی بوده شانه خالی کرده است خواهان برای الزام خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده است حال دادخواست دیگری تحت عنوان هزینه های انتقال مطرح کرده است. و چون دعوی مستند به سند رسمی است دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته می باشد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

 

دادخواست مطالبه هزینه نقل‌وانتقال به همراه درخواست تأمین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته مطالبه هزینه نقل‌وانتقال به میزان………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. مبایعه‌نامه ۲. دادنامه شماره………. صادره از شعبه………. دادگاه عمومی شهرستان ۳. سند مالکیت، ……….
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

بر اساس مبایعه‌نامه شماره/ مورخ………. فی‌مابین اینجانب و خوانده/ خواندگان، شش‌دانگ………. باب واحد مسکونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. نظر به اینکه با وصف انجام تعهدات قراردادی خود در پرداخت ثمن معامله، خوانده تعهدات خود را در تنظیم سند رسمی انتقال انجام نداده و حتی پس از صدور دادنامه شماره………. از شعبه………. دادگاه عمومی………. دایر بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی معامله، دادنامه مذکور با طی مراحل اجرایی و به‌وسیله نماینده معرفی ‌شده، دادگاه، اجرا گردید و اینجانب جمعاً مبلغ………. ریال از بابت………. از سوی خوانده/ خواندگان فروشنده پرداخت کرده‌ام که در واقع و نفس‌الامر باید از سوی وی پرداخت می‌شد؛ فلذا صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ………. ریال به‌عنوان هزینه لازمه امر تنظیم سند رسمی مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۲۰ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده ۱۰۸ قانون مارالذکر صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده ۱۱۷ همین قانون تقاضا می‌شود.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند