دیه حارصه و دیه دامیه یعنی چه و معرفی انواع هرکدام

«حارصه» جراحتی است که موجب خراشیدگی بر روی پوست می شود بدون آنکه خون جاری شود. میزان دیه آن بسته به اینکه بر روی پوست کدام قسمت بدن ایجاد شود متفاوت می باشد.

در مطلب زیر سعی بر این شده که انواع دیه های «حارصه» و «دامیه» ذکر گردد.

دیه حارصه یعنی چه؟

به طور کلی چنانچه حارصه بر روی عضوی از اعضای بدن غیر سر و صورت واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به نسبت یک صدم از دیه آن عضو تعیین می شود، و در صورتیکه آن عضو دیه معین نداشته باشد ارش تعیین خواهد شد.

انواع دیه حارصه

  • حارصه بر روی سر و صورت: در صورتی که حارصه بر روی سر یا صورت ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه انسان کامل خواهد بود. یعنی معادل سه میلیون و سیصد هزار تومان میباشد. (برحسب نرخ دیه در سال ۹۹)
  • دیه حارصه بدن: چنانچه حارصه بر روی پوست بدن مثلاً بر روی شکم ایجاد شود دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.
  • دیه حارصه دست و پا: چنانچه حارصه بر روی پوست دست و پا ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.
  • دیه حارصه گردن: جراحت حارصه چنانچه بر روی گردن ایجاد شود دیه آن مانند حارصه بدن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل میباشد.

دیه دامیه

دیه دامیه یعنی چه؟

«دامیه»، جراحتی می باشد که اندکی وارد گوشت شود و همراه جریان کم و یا زیاد خون باشد و با توجه به اینکه در سر یا صورت، دست یا پا، بدن ایجاد شود، دیه آن متفاوت می باشد.

در مورد جراحت دامیه نیز چنانچه در عضوی از اعضای بدن غیر سر و صورت واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به نسبت دو صدم از دیه آن عضو مقرر می شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد ارش تعیین خواهد شد.

انواع دیه دامیه

  • دیه دامیه سر و صورت: چنانچه دامیه بر روی سر یا صورت ایجاد شود دیه آن دو صدم دیه کامل یا دو درصد دیه کامل یعنی معادل شش میلیون و ششصد تومان خواهد بود. ( برحسب نرخ دیه در سال ۹۹)
  • دیه دامیه بدن: چنانچه دامیه بر روی بدن مثلاً بر روی شکم ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل یعنی معادل سه میلیون و سیصد هزار تومان خواهد بود.
  • دیه دامیه دست و پا: درصورتی که دامیه بر روی هر یک از دست ها یا پا ها ایجاد شود، دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل میباشد.
  • دیه دامیه گردن: در صورتی که دامیه بر روی گردن ایجاد شود دیه آن یک صدم دیه کامل یا یک درصد دیه کامل خواهد بود.
نیاز به مشاوره رایگان با وکیل خوب دارید؟ بله، تماس فوری خیر

سوال حقوقی خود را مطرح کنید

وکلای متخصص ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد

نیاز به مشاوره رایگان با وکیل خوب دارید؟ بله، تماس فوری خیر