تغییر هر ساله نرخ مهریه

درست است که مهریه به محض وقوع عقد در ملکیت زوجه در می آید اما این بدین معنی نمی باشدکه در صورتی که مهریه وجه نقد باشد همان قیمت سابق به زوجه تقدیم گردد. بلکه همسری که مهریه اش را در زمان عقد دریافت نکرده مورد حمایت قانون قرارگرفته است. با توجه به این نکته که در هر سال مخصوصا سال های اخیر،تورم به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده وبها و ارزش پول مدام در حال کاهش است قانونگذار تمهیدی اندیشیده است که حقوق زن محفوظ گردد و مهریه ی او همچنان دارای ارزش عرفی و اقتصادی گردد. با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخه ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران.نحوه محاسبه نرخ مهریه

 

نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

مثال: عقد ازدواجی در سال ۱۳۴۰ منعقد گردیده ومهریه خانم صد هزارتومان تعین گردیده اما مهریه پرداخت نشده است.زن در سال ۱۳۹۸مهریه خود را مطالبه میکند. مهریه ای که مرد موظف به پرداخت آن می باشد معادل است با عدد شاخص سال ۹۸ تقسیم بر عدد شاخص سال ۴۰ضربدر مهریه تعیین شده در سال۱۳۴۰

‌ماده۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال‌وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.

ترک منزل وتاثیر آن در مهریه زن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد و زن ناشزه نیز فقط حق گرفتن نفقه ندارد و در صورت حق گرفتن طلاق تمام مهریه را دارد.

مهریه

تاثیر رابطه نا مشروع و زنای زن شوهر دار در مهریه

زنا به رابطه جنسی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد اطلاق می شود که مجازات آن با توجه به نوع آن که ساده باشد یا به عنف یا رجمی متفاوت است و سنگین ترین آن سنگسار است.

رابطه نامشروع اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌را شامل می شود که مجازات آن شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد بود. با همه ی این توضیحات نه رابطه نامشروع نه زنا زن را محروم نمیکند از حقی که مالکیتش از بدو عقد قطعی شده است و حتی اگر زن در نتیجه زنا اعدام گردد مهریه او به ارث فرزندانش خواهد رسید.

حبس بدهکاران مهریه ممنوع

با توجه به اینکه جمعیت کثیری از زندان را بدهکاران مهریه تشکیل داده است طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه که در ذیل خواهد آمد حبس بدهکاران مالی ناشی از مهریه حتی تا ۱۱۰عدد نیز مشمول مجازات زندان نمیگردد.

سوال دیگری که در اینجا مطرح است این است که با توجه به دستور رییس قوه قضاییه تکلیف زندانیان مهریه چه میگردد؟ پاسخ این سوال بستگی به قدرت اجرائی بخشنامه ونحوه عمل قضات دارد ودر صورتی که قضات رای بر عدم زندانی شدن بدهکاران مهریه صادر کنند صورت موجه آن است که بدهکار مهریه نیز آزاد گردد.

بخش نامه رییس قوه قضاییه: نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

مهریه

امکان مطالبه مهریه از دیه مرد مقتول

با توجه به اینکه قبل از تقسیم ارث باید بدهی های متوفی پرداخت گردد. مهریه نیز جز بدهی های او محسوب خواهد شد در نتیجه زن ابتدا از دیه مرد قبل از تقسیم ترکه میان وراث مهریه خود را خواهد برداشت و بعد از پرداخت سایر بدهی های متوفی و تقسیم ارث نیز در صورت وجود مال سهم خود را از ارث خواهد برد.

فرزند خواندگی کودک بجای مهریه

با توجه به ماده ۱۰۷۸قانون مدنی: هرچیزی که مالیت داشته باشد را می توان مهر قرار داد. منظور از مالیت،مالیت شرعی و عرفی مال و به تملک در آوردن آن می باشد. مهریه ای مثل قبول فرزند خوانده، مالیت ندارد و در واقع نمی توان برای آن ارزش مالی قائل شد. پس تعیین چنین مهریه ای صحیح نیست که بتوان بخاطر عدم اجرا آن فرد را زندانی کرد.در چنین مواردی با توجه به شرایط زوجه مهر المثل تعیین میگردد. اما اگر مهریه هزینه ی تحصیل یا هزینه نگهداری از کودکان بی سرپرست برای مدت معین تعیین کرد، منعی ندارد.

مهریه

کسر مهریه از حقوق

این امکان وجود دارد که از حقوق ماهانه مرد با توجه به مبلغ آن برای مهریه کسر کرد.

اگر محکوم‌علیه، کارمند باشد، محکوم‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکوم‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکوم‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکوم‌له، بازداشت خواهد شد.


بیشتر بخوانید: مهریه چیست


مهریه معقول چقدر است؟

با توجه به اینکه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است و قانون مدنی هیچ مقدار حداقلی و حداکثری برای این موضوع تعیین نکرده است و فقط به مالیت داشتن و قابل تعیین بودن آن اشاره کرده است وبا توجه به فرمایش امام صادق که میفرمایند از برکات زن کمی مهریه اوست و فرمایش حضرت علی که میفرمایند مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد هیچ مقدار بالایی تضمین کننده یک زندگی نیست و حتی اکنون ضمانت اجرا آن نیز بسیار کمرنگ تر از قبل می باشد زیرا در رویه قبل مهریه تا ۱۱۰ سکه مشمول حبس میشد اما اکنون طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه زندان ها باید خالی از بدهکاران مهریه گردد.

 

جدول شاخص و نرخ تورم

                سال             عدد شاخص           نرخ تورم درصد
 

۱۳۱۵

۱۳۱۶

۱۳۱۷

۱۳۱۸

۱۳۱۹

۱۳۲۰

۱۳۲۱

۱۳۲۲

۱۳۲۳

۱۳۲۴

۱۳۲۵

۱۳۲۶

۱۳۲۷

۱۳۲۸

۱۳۲۹

۱۳۳۰

۱۳۳۱

۱۳۳۲

۱۳۳۳

۱۳۳۴

۱۳۳۵

۱۳۳۶

۱۳۳۷

۱۳۳۸

۱۳۳۹

۱۳۴۰

۱۳۴۱

۱۳۴۲

۱۳۴۳

۱۳۴۴

۱۳۴۵

۱۳۴۶

۱۳۴۷

۱۳۴۸

۱۳۴۹

۱۳۵۰

۱۳۵۱

۱۳۵۲

۱۳۵۳

۱۳۵۴

۱۳۵۵

۱۳۵۶

۱۳۵۷

۱۳۵۸

۱۳۵۹

۱۳۶۰

۱۳۶۱

۱۳۶۲

۱۳۶۳

۱۳۶۴

۱۳۶۵

۱۳۶۶

۱۳۶۷

۱۳۶۸

۱۳۶۹

۱۳۷۰

۱۳۷۱

۱۳۷۲

۱۳۷۳

۱۳۷۴

۱۳۷۵

۱۳۷۶

۱۳۷۷

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

 

 

 

 

 

 

 

۰۱/۰

۰۱/۰

۰۱/۰

۰۱/۰

۰۱/۰

۰۲/۰

۰۳/۰

۰۷/.

۰۷/۰

۰۶/۰

۰۵/۰

۰۶/۰

۰۶/۰

۰۷/۰

۰۵/۰

۰۶/۰

۰۶/۰

۰۷/۰

۰۸/۰

۰۸/۰

۰۹/۰

۰۹/.

۰۹/۰

۱۱/۰

۱۲/۰

۱۲/۰

۱۲/۰

۱۲/۰

۱۳/۰

۱۳/۰
۱۳/۰

۱۳/۰

۱۳/۰

۱۳/۰

۱۴/۰

۱۴/۰

۱۵/۰

۱۷/.

۱۹/۰

۲۱/۰

۲۵/۰

۳۱/۰

۳۴/۰

۳۸/۰

۴۷/۰

۵۸/۰

۶۹/۰

۷۹/۰

۸۸/۰

۹۴/۰

۱۶/۱

۴۸/۱

۹۱/۱

۲۴/۲

۴۴/۲

۹۵/۲

۶۷/۲

۵۰/۴

۰۹/۶

۰۹/۹

۲۱/۱۱

۱۴/۱۳

۵۲/۱۵

۶۴/۱۸

۹۹/۲۰

۳۸/۲۳

۰۷/۲۷

۳۱/۳۱

۰۷/۳۶

۸۰/۳۹

۵۳/۴۴

۷۴/۵۲

۱۲/۶۶

۲۳/۷۳

۳۱/۸۲

۰۰/۱۰۰

۵۴/۱۳۰

۸۸/۱۷۵

۲۴/۲۰۳

۴۶/۲۲۷

 

 

۲/۲۱

۸/۸

۰/۸

۸/۱۳

۵/۴۹

۲/۹۶

۵/۱۱۰

۷/۲

۴/۱۴

۵/۱۱

۶/۶

۱/۱۱

۳/۲

۲/۱۷

۳/۸

۲/۷

۲/۹

۹/۱۵

۷/۱

۸/۸

۴/۴

۰/۱

۰/۱۳

۹/۷

۶/۱

۹/۰

۰/۱

۵/۴

۳/۰

۸/۰

۸/۰

۱۳/۰

۶/۳

۵/۱

۵/۵

۳/۶

۲/۱۱

۱۹/۰

۹/۹

۶/۱۶

۱/۲۵

۰/۱۰

۴/۱۱

۵/۲۳

۸/۲۲

۲/۱۹

۸/۱۴

۴/۱۰

۹/۶

۷/۲۳

۷/۲۷

۹/۲۸

۲۴/۲

۰/۹

۷/۲۰

۴/۲۴

۹/۲۲

۲/۲۵

۴/۴۹

۲/۲۳

۳/۱۷

۱/۱۸

۱/۲۰

۶/۱۲

۴/۱۱

۸/۱۵

۶/۱۵

۲/۱۵

۴/۱۰

۹/۱۱

۴/۱۸

۴/۲۵

۸/۱۰

۴/۱۲

۵/۲۱

۵/۳۰

۷/۳۴

۶/۱۵

۹/۱۱

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی فوری

وکیل تاپ بزرگ ترین و مدرن ترین سامانه آنلاین حقوقی

نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل خوب دارید ؟ بله، تماس فوری خیر
1 نظر