قرار منع تعقیب به چه معناست؟

وقتی از کسی شکایتی می کنید؛ شکایت مورد نظر شما به دادسرا ارجاع داده می شود تا در خصوص آن تحقیقات لازم انجام شود.

بعد از تحقیقات برای اینکه پرونده به دادگاه ارجاع شود و متهم از خود دفاع کند باید قرار جلب به دادرسی صادر شود. در صورتی که باز پرس، قرار منع تعقیب صادر کند و  دادستان موافق آن باشد؛ دیگر متهم تعقیب نمی شود. اما اینکه قرار منع تعقیب چیست و در چه مواردی صادر می شود را در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

منع تعقیب یعنی چه؟

قرار منع تعقیب یک قرار نهایی است که در دادسرا صادر می شود و دلیل آن جرم نبودن عمل ارتکابی یا عدم کفایت ادله و عدم انتساب اتهام به متهم می باشد.

طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

قرار منع تعقیب

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

موارد صدور قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب از جمله قرارهای ماهوی است و در موارد ذیل صادر می شود:

 1. جرم نبودن عمل ارتکابی یا حقوقی بودن آن: ممکن است شخص مرتکب عملی شده باشد که پرونده ای در این باره برای او تشکیل شده و به دادسرا یا دادگاه فرستاده شود اما قاضی ملاحظه می کند که عمل وی قانوناً جرم نیست بلکه ممکن است درحد یک تخلف انضباطی و یا صرفا ورود خسارت باشد اما عمل، مجرمانه نباشد؛ یعنی موضوع حقوقی و ناشی از قرارداد باشد مثلاً دو نفر باهم قراردادی بسته اند که یکی کاری را برای دیگری انجام دهد و شخص متعهد به تعهدش عمل نکرده باشد بعد متعهدله برای این که موضوع سریعتر رسیدگی شود از متعهد به عنوان خیانت در امانت یا کلاهبرداری شکایت کند حال آنکه تخلف از تعهد شده است و موضوع جنبه کیفری ندارد در این صورت قاضی قرار منع پیگرد صادر می کند.
 2. عدم کفایت دلیل: در این حالت، عمل، مجرمانه است ولی شاکی یا ضابط دادگستری نتوانسته اند دلایل کافی ارائه دهند و هیچ سند و دلیلی هم برای اثبات جرم وجود ندارد. در این صورت قاضی باید قرار منع پیگرد صادر نماید.
 3. عدم انتساب اتهام به متهم: در این حالت عمل مجرمانه است و دلایل هم وجود دارد. لیکن بعداً در تحقیقات معلوم می شود که ارتکاب جرم از ناحیه متهم معرفی شده نبوده است، یا اینکه به دلایل قانونی(علل موجهه جرم) یا (عوامل رافع مسئولیت کیفری) مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی، صغرسن و غیره متهم قابل تعقیب نبوده یا فاقد مسئولیت کیفری باشد در این موارد نیز قرار منع پیگرد صادر می شود البته در موارد اول پرونده باز می ماند تا متهم اصلی شناسایی و دستگیر گردد.

 قرار منع تعقیب را چه کسی صادر می کند؟

باز پرس قرار منع تعقیب را صادر می کند و پرونده را فوری نزد دادستان می فرستد دادستان سه روز باید نظر خود را در خصوص موافق یا مخالف بودنش بازگو کند

امکان شکایت مجدد بعد از قرار منع تعقیب

اگر علت صدور قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل باشد که دیگر نمی شود متهم را با همان عنوان تعقیب کرد اما اگر علت صدور قرار منع تعقیب، کافی نبودن ادله باشد بعد از پیدا کردن دلیل جدید با نظر دادستان برای یک بار دیگر قابل تعقیب است.

قرار منع تعقیب

اقدامات بازپرس بعد از صدور قرار منع تعقیب

بازپرس در صورت صدور قرار منع تعقیب، پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.طبق ماده۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

آیا قرار منع تعقیب قابل اعتراض است؟

طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

 • الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛
 • ب) قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛
 • پ) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

بنابراین قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی قابل اعتراض است. مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج یک ماه از تاریخ ابلاغ است

اقدامات دادگاه در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد به اعتراض این قرار هم رسیدگی می کند.

طبق ماده ۲۷۴همان قانون، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. و پرونده را به دادسرا بر می گرداند تا با اخذ تامین مناسب، پرونده به دادگاه بر گردد.

در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

قرار منع تعقیب

نمونه قرار منع تعقیب

در خصوص اتهام آقای/ خانم …… فرزند ….. دایر بر…….. نظر به اینکه عمل انتسابی جرم نبوده یا فاقد وصف کیفری و واجد وصف حقوقی است یا با لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل بدینوسیله قرار منع تعقیب متهم مذکور صادر و اعلام می گردد.

بازپرس/ دادیار شعبه…………. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان……..

دفتر: درصورت موافقت دادستان قرار صادره به شاکی ابلاغ تا درصورت عدم اعتراض در مهلت قانونی، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود. درصورت اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عمومی صالحه ارسال گردد.

تاریخ:

امضا:

دانلود نمونه قرار منع تعقیب (Word)

نتیجه گیری

 بعد از ثبت شکایت از جرم، موضوع باید به دادسرا ارجاع داده شود تا تحقیقات لازم در خصوص جرم بودن یا نبودن آن انجام شود. اگر عمل جرم بود که قرار جلب به دادرسی صادر می شود اما اگر عمل جرم نبود یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشت؛ بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند

سوالات متداول

قرار منع تعقیب قابل اعتراض است؟

بله اشخاصی که مقیم ایرانند ظرف ده روز و اشخاصی که مقیم خارجند ظرف یک ماه از ابلاغ قرار می توانند به قرار مزبور اعتراض کنند.

اگر قرار منع تعقیب صادر شود؛ دوباره می شود شکایت کرد؟

بستگی دارد؛ اگر قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن صادر شود و قطعی شود قابل شکایت مجدد نیست اما اگر به دلیل کافی نبودن ادله صادر شود در صورت کشف دلیل جدید برای یک بار قابل شکایت مجدد خواهد بود.

چه کسی قرار منع تعقیب را صادر می کند؟

بازپرس این قرار را صادر می کند اما دادستان هم باید با آن موافق باشد وگرنه که برای حل اختلاف موضوع به دادگاه کشیده می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
19 نظرات
 1. روهان می گوید

  سلام ببخشید من بایک خانوم دراینترنت اشناشدم وچند بسته اینترنتی برایش فعال سازی کردم ک ایشان هم هربار پول رامیداد کل مبلغ ۴۵۰-۵۰۰هزارتومان بود.ومشخص شده دخترپول را فرستاده پدرش شکایت کرده الان حاب بانکیم مصدود شده و تونامه برام اومو طبق ایین نامه۲۵۶منع تعقیب راداراست و مشخص گردیده پول توسط دخترشاکی واریز شده ،شاکی اهل استان دیگیری میباشد من چیکارکنم حسابم ازاد شود باتشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   اول شکایت باید تعیین تکلیف بشه بعد از اجرا دستور رفع توقیف بگیرید

 2. عابدی می گوید

  درسال نود درمورد یک قطعه زمین زراعی از ما شکایت کرده، بودند وبعد از مدتی دادگاه قرار عدم تعقیب صادر کرد حالا پس از ۹ سال طرف
  باز هم شکایت کرده نتیجه به نطر شما چه می شود ممنون از لطف شما

 3. محمد می گوید

  درسال نود درمورد یک قطعه زمین زراعی از ما شکایت کرده، بودند وبعد از مدتی دادگاه قرار عدم تعقیب صادر کرد حالا پس از ۹ سال طرف
  باز هم شکایت کرده نتیجه به نطر شما چه می شود ممنون از لطف شما

 4. محمد شهبازی می گوید

  در شگایت خلع ید که ما کردیم سند زمین بنام ما هست و مدارک دیگه .دو گارشناس از سوی دادگاه تعیین شد کارشناس اول بنفع ما نوشته و گارشناس دوم نوشته زمین مشمول اصلاحات مرحله سوم ارضی شده ولی سندی به نام زارع مربوط در هیج جا موجود نیست و حتی زارع هم فوت کرده و اساسا زمین کلا ۶۰۰۰ متر بود و حتی فرم ۱۹ ما مربوط به سال ۱۳۵۵ میباشد ولی دادگاه رای داده که ما مالگیتی نداریم و ..در واقع اگر از ثبت استعلام شود سند بنام ماست .چرا ایا دادگاه تجدید نظر توجه میکند به مدارک ما

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام. موضوع نیاز به مشاوره با وکیل دارد شما میتوانید در قسمت مشاوره تلفنی سایت از وکلای متخصص موضوع خود را پیگیری نمایید
   https://vakiltop.com/

  2. وکیل تاپ می گوید

   برای در یافت مشاوره حقوقی وتدارک دفاع تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 5. مجتبی می گوید

  سه سال پیش نوزاد پسرم براثر قصور پزشکی دربیمارستان فوت شد.باوجود کالبدشکافی و آزمایشات سالم و مدارک مستدل پس از سه بار کمیسیون پزشکی در پزشکی قانونی در نهایت۳۶درصد به نفع من و۶۴ درصد بیماری زمینه ای نوزاد قلمداد کردند که اعتراض بنده بازپرس قرارمنع تعقیب در دادگاه را فرستاده این درحالی است که در دادستانی کل و پزشکی قانونی کل تهران رای را به اینجانب دادند ولی در گیلان برام قرارمنع تعقیب خورده.لطفا راهنمایی بفرمایید.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام پزشک فقط مسولیت مدنی دارد که ان هم در صورت اثبات تقصیر ازجانب شما که ۳۶ درصد به نفع شما صادر شده و به خاطر عدم سونیت مسولیت کیفری ندارد البته شما می توانید بر قرار منع تعقیب اعتراض کنید و اگر بتوانید عمد و سونیت پزشک را اثبات کنید کیفرخواست برای ایشان صادر می شود

 6. خسروی می گوید

  سلام خسته نباشید.برادر من دوماه پیش ب اتهام آدم ربائی و سرقت ب بازداشت موقت رفت و بعد با وثیقه آزاد شده و پرونده از شهر خودمون ب استان رفته و وکیل گرفتیم و عدم صلاحیت زد که پرونده ب شهر ما مجدد بازگشت خورده اما بازم عدم صلاحیت آورده ب شهر مجاور ما.مبخ اینم لطف کنید دلیلش رو بفرمائید.سماس از شما

 7. طاهر نجفی می گوید

  با سلام واحترام پرونده آدم ربایی ربوده کردن با وسیله نقلیه متهم منصورنجفلی و۴نفر ناشناس درمحل میان آباد اسلام‌شهر کدملی متهم ۱۶۵۲۹۷۵۶۲۴و۰۹۱۹۹۶۹۵۸۲۴ دادگاه قرار تعقيب متهمان صادر شده میخواهم ببینم نتیجه میشه با تشكر واحترام طاهر نجفی

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام
   قرار منع تعقیب یک قرار نهایی است که در دادسرا صادر و دلیل آن جرم نبودن عمل ارتکابی یا عدم کفایت ادله و عدم انتساب اتهام به متهم می باشد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید. موفق و موید باشید.

 8. طاهر نجفی می گوید

  با سلام واحترام پرونده آدم ربایی ربوده کردن با وسیله نقلیه متهم منصور و۴نفر ناشناس درمحل میان آباد اسلام‌شهر دادگاه قرار تعقيب متهمان صادر شده میخواهم ببینم نتیجه میشه هنوز دادگاه اسلامشهر نتیجه پرونده مشخص نشده احتمالان تخلف به پرونده های ایشان شده باشد موجود پرونده اتهام آدم ربایی ربوده کردن با وسیله نقلیه میباشد درخواست رسیدگی پرونده طاهر در دادگاه عمومی انقلاب اسلامی اسلامشهر قراردارد ازریاست محترم مقام عالی تقاضا رسیدگی پرونده طاهر اقدام نمایند با تشكر واحترام طاهر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس و یا دادیار به این معناست که از نظر مرجع رسیدگی کننده دلایل کافی ای جهت انتساب جرم به متهم وجود ندارد

 9. توحیدمجنونی می گوید

  باسلام بنده برای وسایلی ثرقتی که محکوم شدم و زندان هم رفتم ورضایت شاکیموپولشودادم رضایت داد. ولی همان وسایل روبه امانت گذاشتم پیش شخص دیگه ای،وازطریق همان دادنامه،که محکوم شده بودم شکایت خیانت درامانت کردم بازدرس،نوشته،اگرسارق مالی رابه کسی بسپاردوتوسطقانون حمایت نشود این عمل خیانت درامانت نیست ودراخرهم نوشته به دلیل فقدان عدله کافی درراستای احرازوقوع بزه انسابی ظرف ده روزقابل اعتراض نوشته،اعتراض دادم فردادادکاه دارم،چی بگم ویاچه مدرک وچیزی ببرم،تاحق منم پایمال نشه،بسیارممنون میشم تافرداجوابوبکین،واقعاخداهمیشه سریلندتون کنه،مشکل منوبکین چیکار کنم.ممنون وقدردان شما هستم.

 10. زینب می گوید

  سلام.۴ماه پیش ماشین ما رو دزدیدن به پلیس اطلاع دادیم بعداز چند روز پیدا شد ولی همه وسایل وقطعات ماشین رو برداشته بودن واشه ماشین بودکه پلیس به ما تحویل داد وبعد از یکماه دزد پیدا شد واقرار کرد ولی قاضی قرار منع تعقیب صادر کرد درصورتی که ما حدود ۴۰ میلیون فاکتور خرید وسیله داشتیم .واز شما راهنمایی میخوام که چه کنیم حق ما پایمال نشود

  1. زینالی می گوید

   سلام: از تاریخ صدور قرار منع تعقیب به مدت ۱۰ روز می توانید با ارائه دلایل جدید به قرار صادره اعتراض نمایید.

 11. قاسم می گوید

  باسلام قرارنهایی ومنع تقیب چیست ایادوباره میشه شکایت کرد

  1. زینالی می گوید

   سلام خیر نمیشه از قرار منع تعقیب شکایت کرد مگر دلایل جدیدی به دست بیارید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند