دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند

هیچ شخصی نمی تواند موجب سلب حضانت دیگری شود، زیرا حضانت حق است. حق یعنی قدرت و توانایی که قانون برای منتفع شدن از عملی یا انجام و ترک عملی به او می دهد. ازطرفی حضانت تکلیف ابوین نیز هست. یعنی نمیتوانند از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند. طبق قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. همچنین قانون حمایت خانواده هرگاه شخص سرپرست از تکالیف خود سرباززند: برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

نمونه دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته سلب حضانت و سرپرستی فرزند از………. و تحویل آن به اینجانب به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات دادخواست کپی مصدق: ۱. عقدنامه ۲. طلاق‌نامه ۳. شناسنامه خواهان و فرزند، ۴. تصویر مصدق دادنامة شعبه………. دادگاه عمومی……….
ریاست محترم مجتمع قضائی……….

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

به‌موجب سند رسمی ازدواج شماره………. دفترخانه شماره………. با خوانده به نام………. ازدواج نموده و در طول مدت………. سال زندگی مشترک صاحب………. فرزند به نام/ نام‌های………. و………. (………. ساله) شده‌ایم متعاقب بروز اختلافات و صدور گواهی عدم امکان سازش طی شماره………. از شعبه………. دادگاه عمومی شهرستان………. در دفترخانه………. صیغة طلاق جاری و با همدیگر متارکه کرده‌ایم. نظر به اینکه به جهت………. خوانده و عدم صلاحیت/ عدم مواظبت/ انحطاط اخلاقی خوانده در حضانت فرزند/ فرزندان مشترک، صحت جسمانی/ تربیت اخلاقی طفل/ اطفال در معرض خطر قرار دارد؛ فلذا به استناد مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی صدور حکم بر سلب حضانت خوانده و اعطاء حق حضانت به اینجانب به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب/ این جانبه مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

 

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند