نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند

یکی از تکالیف والدین مراقبت و حضانت از فرزندان می باشد که این نگهداری و حضانت هم شامل رشد و تربیت فکری و معنوی فرزندان می باشد و هم تامین مخارج زندگی آن‌ها را در بر می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن نفقه گفته می شود.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در این نوشتار ضمن بررسی دقیق تعریف نفقه فرزندان، شرایط مطالبه آن و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در انتها یک نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند آورده می‌شود.

تعریف نفقه فرزندان

نفقه مشتق کلمه انفاق و به معنی چیزی است که از درهم و دینار و مانند آن انفاق می شود. در اصطلاح حقوقی نفقه ناظر بر احتیاجات و نیازهای ضروری یک زندگی است.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

« نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت باید در نظر گرفته درجه استطاعت منفق».

بنابراین غذا، پوشاک و درمان و مسکن و اثاث البیت ازجمله مواردی می باشد که شخصی که ملزم به دادن نفقه است باید تهیه کند. البته توجه به این نکته لازم است که در این‌جا منظور خرید مسکن نیست و صرف تهیه مسکن و اجاره کردن آن کفایت می‌کند.

نفقه فرزندان در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

نفقه فرزندان در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

ماهیت نفقه فرزند یک تکلیف قانونی می باشد ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد نفقه فرزندان در درجه اول برعهده پدر است در صورتی‌ که پدر در قید حیات نباشد یا این‌ که توانایی مالی برای دادن نفقه نداشته باشد بر عهده پدربزرگ پدری است.

اما اگر پدربزرگ هم در قید حیات نباشد یا توانایی مالی برای پرداخت نداشته باشد به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد بر عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری است.

چه کسی دادخواست نفقه فرزند را می دهد؟

شایان ذکر است یکی از شرایط قانونی برای نفقه فرزند نیازمند بودن آن ‌ها و شرط دیگر تمکن مالی پدر یا شخص انفاق کننده است در صورتی ‌که فرزند به سن رشد نرسیده باشد یعنی قبل از هجده سالگی کسی که نگهداری کودک بر عهده اوست می‌تواند برای مطالبه نفقه اقدام کند البته درصورتی که فرزند حکم رشد گرفته باشد حتی قبل از هجده سالگی هم می تواند شخصاً برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد.

نفقه دختر و پسر تا په زمانی پرداخته می شود؟

همچنین نفقه دختر تا زمانی که مجرد باشد و درآمدی نداشته باشد و نفقه پسر تا هجده سالگی قابل مطالبه است و بعد از هجده سالگی درصورتی که شغل و درآمدی نداشته باشد و مشغول تحصیل باشد تا سن بیست و پنج سالگی برعهده پدر است توجه به این نکته ضروری است که فرزند تنها می تواند نفقه آینده را مطالبه کند و نفقه گذشته به‌ هیچ‌ وجه قابل مطالبه نیست.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه فرزند

درصورتی‌که پدر یا شخصی که مکلف به پرداخت نفقه است با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه شخص مستحق نفقه استنکاف کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد هرکس با داششتن استطاعت مالی نفقه را پرداخت نفقه اش از پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه مانند فرزندان خودداری کند به حبس درجه شش محکوم می شود تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشته وی در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود

رویه عملی مطالبه نفقه فرزندان

برای مطالبه نفقه فرزند در صورتی که فرزند به سن رشد نرسیده باشد کسی که وظیفه نگهداری وی را برعهده دارد و بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و یا حتی قبل از آن و با اخذ حکم رشد می‌تواند از طریق دفتر خدمات قضایی برای مطالبه نفقه اقدام نمایند دادگاه صالح برای رسیدگی این موضوع دادگاه خانواده محل اقامت شخصی است که ملزم به دادن نفقه است غالباً پدر می باشد.

نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند

نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ ……………. با خوانده دعوا ………….. عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ………. شهرستان …………….. منعقد نموده ایم که حاصل این ازدواج، تعداد ……..… فرزند دختر / پسر به نام / نام های ………….… می باشد. متاسفانه خوانده علی رغم استطاعت مالی از تاریخ ………….. از پرداخت نفقه به فرزندان شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند، و از آن جهت که به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر بر عهده پدر می باشد، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام حضانت و نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ ……… لغایت ……..… به مدت …………. مستنداً به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

نتیجه گیری مبحث نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند

نفقه فرزند عبارت است از هزینه‌های زندگی شامل خوراک پوشاک و مسکن و درمان که در مورد دختر تا زمانی که مجرد باشد و درآمدی نداشته باشد و در مورد پسر تا سن ۱۸ سالگی یا بعد از آن درصورتی که مشغول به تحصیل باشد و درآمدی نداشته باشد تا سن بیست و پنج‌ سالگی برعهده پدر است و در صورت نداشتن پدر یا تنگ‌دست بودن وی بر عهده پدر بزرگ پدری و درصورتی‌که وی نیز در قید حیات نباشد یا توان مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد برعهده مادر است درصورتی‌که شخصی ملزم به دادن نفقه است از پرداخت آن استنکاف نماید در صورت شکایت شخص مستحق نفقه مجرم شناخته می شود و به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.

سوالات مبحث پرداخت نفقه فرزند

در ابتدا پدر موظف به پرداخت می باشد درصورتی که فوت کرده باشد یا توانایی مالی نداشته باشد پدربزرگ پدری و در درجه های بعدی مادر و پدر و مادر مادری.

فرزند پسر تا سن ۱۸ سالگی می‌تواند مطالبه نفقه کند درصورتی‌که درآمد نداشته باشد و مشغول به تحصیل باشد تا سن بیست و پنج سالگی نیز مستحق دریافت نفقه است.

در صورتی که با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه امتناع کند می‌توان علیه وی طرح دعوا کرد و همچنین می‌توان وی را جلب کرد و به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد البته این جرم قابل گذشت می‌باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند