لایحه مطالبه نفقه فرزند

وظیفه مرد هم به عنوان همسر و هم به عنوان پدر، پرداخت نفقه زن و فرزند است. این تکلیف مرد را قانون بر او بار کرده و هرگز نمی تواند از آن شانه خالی کند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

به دلیل اهمیت این موضوع قانون گذار حتی ضمانت اجرای کیفری در صورت امتناع از پرداخت نفقه در نظر گرفته است.

پرداخت نفقه فرزند از جانب پدر نه تنها در زمان زندگی مشترک با همسر خود جاری است حتی بعد از طلاق و زمانی که حضانت نیز با مادر باشد؛ باز هم پدر مکلف به تادیه این هزینه ها تحت عنوان نفقه خواهد بود.

در صورتی که پدر از این وظیفه خود امتناع کند مادر می تواند به نمایندگی از دختر و پسر حقوق آنان را از پدر مطالبه کند.

به این دلیل نیاز است که نحوه و طرح دادخواست مطالبه نفقه فرزند آشنا بشویم.

لایحه چیست؟

وقتی کسی که ابتدائا اقامه دعوا می کند و به عنوان خواهان دادخواست تنظیم می کند در قسمت دادخواست شرح خواسته خود را می نویسد.

در مقابل خوانده می تواند در دفاع از ادعای خواهان، دفاعیات خود را به صورت کتبی روی کاغذ بنویسد که این را لایحه می گویند.

البته لایحه مختص یک فرد خاص نیست و هر کسی حتی خواهان که دادخواست تنظیم کرده می توانید لایحه بدهد.

در اینجا نمونه دادخواست هایی را برای آشنایی بیشتر با مطالبه نفقه فرزند نشان خواهیم داد‌.

لایحه چیست؟

امکان مطالبه نفقه فرزند از جانب مادر

قانون برای اینکه یک فرد حق اقامه دعوا در مراجع قضایی را داشته باشد این امر را شرط می داند که فرد ذی نفع باشد و ذی سمت باشد.

ذی نفع بودن به این معنا که نتیجه دعوا در حقوق او موثر باشد. به عبارتی به معنای این است که اگر فرد پیروز شد در دادگاه نفعی به وی برسد.

ذی سمت بودن هم یعنی اینکه یا خود فرد اقامه دعوا کند یا کسی از جانب وی نمایندگی داشته باشد. یعنی دعوا به او مرتبط باشد.

از طرفی به جز این امر شرایط دیگری هم لازم است مثل اهلیت بالغ شدن که در فرزندان این اهلیت به علت سن کم وجود ندارد.

پس خود فرزندان نمی توانند اقامه دعوا کنند اما قانون گذار بر خلاف عقیده عده ای در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که مادر از جانب فرزند می تواند نفقه ایشان را مطالبه کند.

ماده ۶ ق.ح.خ:

” مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.”

حال اگر پدر فرزندان استطاعت مالی نداشته باشد یا اصلا فوت شده باشد می توان از پدر بزرگ فرزند مطالبه نفقه کرد و دادخواست را به طرفیت ایشان تقدیم کرد.

نفقه فرزند از جانب مادر

نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند۱

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت نفقه آتیه فرزند مشترک مقوم به نظر کارشناسی
دلائل و منضمات

دادخواست

۱ ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران۲ـ تصویر مصدق شناسنامه موکل

۳ ـ تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک ۴ـ شهادت شهود ۵ـ کارشناسی  ۶ـ اظهارنامه ۷ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک، رابطه ابوت و بنوت فیمابین خوانده و فرزند مشترک محرز و مسلم است.

ثالثا”؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل فرزند خویش، وفق مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی، پرداخت نفقه به فرزند خویش می ‌باشد.

رابعا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، از پرداخت نفقه به فرزند خویش استنکاف می‌ ورزد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره … مورخ … ارسالی از طریق مجتمع قضایی … موضوع پرداخت نفقه به فرزند مشترک را خطاب به خوانده محترم اعلام نموده است.

خامسا”؛ با ملاحظه اینکه تعیین میزان نفقه نیاز به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دارد.

سادسا”؛ با عنایت به اینکه تمبر هزینه دادرسی ـ پس از نظر مصون از تعرض کارشناس محترم رسمی دادگستری ـ وفق مقررات جاری پرداخت می‌گردد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

۱ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک در مدت زمان اعلامی، صدور قرار استماع شهادت شهود به منظور احراز این امر، وفق مواد۲۲۹ لغایت۲۴۷ ق.آ.د.م

۲ـ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بمنظور تعیین میزان مبلغ نفقه، وفق مواد ۲۵۷ لغایت ۲۶۹ ق.آ.د.م

۳ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده محترم به پرداخت نفقه فرزند مشترک، وفق مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۴ قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

خواهان

وکیل                                                                                                      با تشکر

 

نمونه دادخواست (شرح خواسته) مطالبه نفقه فرزند ۲

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ….می باشند …….. و دارای درآمد و استطاعت مالی نیز می باشند. لذا تقاضا دارم از دادگاه محترم به عنوان مرجع دادرسی الزام ایشان به پرداخت نفقه را حکم دهید

با تشکر…

نام…

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند ۳

((ین قسمت شرح خواسته محسوب می شود))

 با سلام ‌و احترام به استحضار می رساند:

اینجانب…. همسر سابق جانب آقای…. یا شماره شناسنامه …..به استناد عقد نامه شماره….. پیوست شده  در دفترخانه….شهر…. و به استناد طلاق نامه شماره…. در دفترخانه…. از ایشان جدا شده ام و حضانت فرزندان ….و…. بر عهده بنده می باشد. اما پدر ایشان مدتی است که از پرداخت نفقه فرزندان خودداری می کند.

لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به پرداخت نفقه فرزندان نام برده را دارم.

با تشکر.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند

نمونه دادخواست مطالبه فرزند ۴

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهای آن مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند به میزان …………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست ۱- کپی برابر با اصل شده سند ازدواج ( یا سند طلاق در صورت جدایی والدین ) ، ۲- کپی برابر با اصل شده از شناسنامه فرزند ، ۳- شهادت شهود و ۴- جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

با سلام ، احتراماً اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شمارهٔ… مورخ…از خوانده طلاق گرفتم.

ثمره …. سال زندگی مشترک، فرزند ……. ساله‌ای به نام ……… است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با من زندگی می‌کند.

علی‌رغم این‌که خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی می‌باشد تاکنون از پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا است.

 

امضا – مهر – اثر انگشت

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد

نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاریخ / / امضاء

نتیجه گیری

تکلیف پدر به پرداخت نفقه فرزند از مواد آمره قانون است. برای نفقه فرزند پسر تا ۱۸ سالگی و پس از آن در صورت تحصیل در دانشگاه و برای فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است بر عهده پدر می باشد. دختر هم حتی بدون مادر می تواند دادخواست تقدیم کند البته اگر به سن قانونی رسیده باشد.

بعد از طلاق هم اگر حضانت بر عهده مادر باشد مادر می تواند از دادگاه تقاضای الزام پدر به پرداخت نفقه فرزندان را بخواهد.

مادر به استناد ماده قانون حمایت خانواده می تواند به دادگاه دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم کند. نمونه هایی از دادخواست مطالبه نفقه فرزند در مشاهده کردیم.

سوالات متداول

نفقه و هزینه فرزندان حتی وقتی که حضانت با مادر باشد بر عهده پدر است.

در صورت نبود پدر یا فوت وی از پدربزرگ قابل مطالبه است.

بله مادر در زمان طلاق و حضانت هم می تواند از دادگاه الزام پدر را به پرداخت نفقه بخواهد.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند