مهلت و نمونه اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری ۹۹

در بسیاری از موارد ارجاع امر به کارشناس رسمی، اختلافی که میان اشخاص شکل گرفته است، ابعادی دارد که برای بررسی نیاز به تخصصی غیر از تخصص علم حقوق دارد و یا ممکن است بررسی آن امر بسیار زمان بر باشد. بعنوان مثال ممکن است نیاز باشد که اصالت امضا یا دست خطی از نظر خط شناسی، احراز گردد و یا سن یک بنا و میزان فرسودگی آن تعیین گردد و یا تعیین گردد که یک خودرو از نظر قیمت چه میزان آسیب دیده است و یا عملیات حسابداری برای دریافت نتیجه ای بر روی حساب های چهار سال جاری یک شرکت صورت گیرد.

از آنجایی که هیچ فردی همه ی تخصص ها را در همه زمینه ها بصورت یکجا ندارد و یا مقام قضایی زمان کافی برای انجام این امور را ندارد، به درخواست یکی از طرفین یا بنا به صلاحدید خود دادگاه، میتوان به یک متخصص متوسل شد. اما با توجه به این نکته که نظر متخصص یا همان کارشناس ممکن است پایه و اساس تصمیمات دادگاه باشد و تصمیمات دادگاه نیز بسته به هر مورد میتواند به صورت مستقیم بر جان و مال و ناموس افراد جامعه اثر گذار باشد، هر متخصصی نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد.

این است که کانون کارشناسان رسمی شکل است و اصولا نظر کارشناس رسمی زیر نظر قوه قضاییه برای دادگاه معتبر خواهد بود. استثنا در مواردی ممکن است بنا بر مصلحت یا توافق طرفین و یا عدم دسترسی به کارشناس رسمی، نظر کارشناسان غیر رسمی نیز ملاک عمل قرار گیرد. در مواردی که دادگاه تصمیم میگیرد که از نظر کارشناس بهره مند گردد، ابتدا به ساکن، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر مینماید.اعتراض کارشناس حقوقی

آیا نظر کارشناس برای دادگاه و یا طرفین الزام آور است؟

در این باره باید گفت که کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای دادرس الزام آور نیست، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت  داشته باشد قابل استناد نیست و تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به‌ عهده قاضی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر است و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.

البته جهت رفع سر در گمی و همچنین درک بهتر موضوع باید دانست که شهود و حتی سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.

مخالفت در واقع با اعتراض به نظر کارشناس رسمی دو تفاوت عمده دارد. اعتراض به نظر کارشناس رسمی در حقیقت صرفا از سوی طرفین امر کارشناسی پذیرفته است و تفاوت بعدی اینکه اعتراض به نظر کارشناس رسمی اثر قانونی دارد و اگر از سوی مقام قضایی وارد دانسته نشود نیز، ایشان مکلف است این اعتراض را بصورت مستدل رد نماید، اما در مخالف اخیر توسط اشخاصی غیر از اشخاص اصلی، اثر قانونی ندارد، هر چند که دلایل آنها ممکن است مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

در موارد کیفری نیز در مرحله دادسرا و تحقیقات در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،  بازپرس پرونده میتواند نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

در چه مواردی نمیتوان به نظر کارشناس اعتراض کرد؟

بصورت کلی نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض است. اما اگر کارشناس با توافق طرفین انتخاب گردد، کارشناسی غیر قابل اعتراض خواهد بود. البته همانگونه که توضیح داد شد، حتی اگر کارشناسی قابل اعتراض باشد، همانطور که پذیرش نظر کارشناس، از تکالیف دادگاه نیست، پذیرش اعتراض هم از تکالیف دادگاه نخواهد بود.اعتراض کارشناس حقوقی

هزینه کارشناسی چقدر است و به عهده کیست؟

هزینه کارشناسی، بسته به تعداد کارشناس ها و موضوع کارشناسی و ارزش مالی موضوع کارشناسی، با توجه به تعرفه مصوب از کانون کارشناسان رسمی و با نظر دادگاه تعیین میگردد و در هر مورد قطعا متفاوت است. اما پرداخت هزینه آن، اگر به درخواست خوانده باشد، به عهده خوانده و اگر به در خواست خواهان یاشد و یا به صلاحدید خود دادگاه به کارشناسی نیاز باشد و یا درخواست توسط متهم باشد، به عهده خواهان و یا شاکی خواهد بود.

اگر هزینه کارشناسی پرداخت نگردد، دادگاه اگر بتواند، بدون توجه به کارشناسی رای میدهد و اگر نتواند بدون توجه به کارشناسی رای بدهد، دادخواست یا شکایت را رد میکند.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی

پس از اینکه دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نمود، کارشناس در مدت متعارفی مکلف است نظریه کارشناسی خود را تحویل دفتر دادگاه بدهد. پس از اینکه نظریه کارشناس رسمی، به دفتر دادگاه وصول گردید، دفتر دادگاه مکلف است آن را به طرفین نظریه کارشناس، ابلاغ نماید.


بیشتر بخوانید: نحوه طرح شکایت کیفری 


افرادی که نظریه کارشناسی به آن ابلاغ شده است، مدت زمان هفت روز از تاریخ ابلاغ ( با احتساب روز ابلاغ )، زمان خواهند داشت که اگر اعتراضی داشته باشند، بصورت مکتوب و در قالب لایحه، تقدیم دادگاه نمایند. در صورتی که روز آخر این مهلت، مصادف با روز غیر کاری باشد، اولین روز کاری پس از آن ملاک خواهد بود.

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……. استان ……

سلام علیکم

موضوع : اعتراض به نظر کارشناس محترم خانم/آقای…

احتراماً با عنایت به وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه در تاریخ ……… و ابلاغ آن به این جانب در تاریخ …… ، در پرونده به شماره بایگانی… مبنی اتهام خیانت در امانت که در آن محکمه طرح شده است، در خصوص اعتراض به نظر کارشناس محترم در مهلت قانونی به استحضار عالی می رساند:

کارشناس محترم ابتدا به ساکن عدم همکاری خوانده و وکلای ایشان و عدم ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به خوانده را مهمترین مانع در پرونده دانسته است و این در حالی است که ایشان در نظریه کارشناسی آمده که جلسه ای با متهم داشته و مدارک را دریافت نموده است اکنون در مقام اعتراض، موارد زیر قابل توجه است:اعتراض کارشناس حقوقی

یکم –قرار ارجاع امر به کارشناسی بدین شرح بوده است: «کارشناسی میزان بارهایی که تحویل متصدی حمل و نقل- یعنی خوانده – ( در این باره بارنامه های صادر شده از سوی متهم ملاک است و نه صرفا اظهارات وی-  را مشخص نماید که متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است و کارشناسی از این جهت مخدوش است. به عبارت دیگر که دستور دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است و کارشناس محترم صرفا ملغ نهایی را محاسبه نموده است و این در حالی است که هدف تعیین میزان دقیق بار ها با ملاک قرار دادن بارنامه ها بوده است و نه مبلغ آنها.

دوم – با توجه به اعلام لیست شماره پلاک های خودروهایی که بار با آن ها حمل شده است، در تعداد خودرو ها اختلاف وجود دارد و مطابق دستور دادگاه، کارشناس میبایست با محاسبه و تقسیم وزن کالاها و میزان ظرفیت تناژی کامیون ها، تعداد کامیون ها به دست می آورد که کارشناس محترم به صورت ماکل، محاسبه این مورد را که میتواند به نوعی راه گشای کشف حقیقت باشد را به دست فراموشی سپرده است.

سوم –کارشناس محترم بدون توجه به مدارک ارائه شده به وی و بدون تحقیق، اقدام به صدور نظریه کارشناسی نموده است.

چهارم-فهرست اعلام شده توسط کارشناس، نه از نظر تعداد و نه از نظر وزن، هیچ گونه همخوانی با دیگر مدارک و مستندات و حتی اظهارات خود متهم، ندارد و در واقع پس از طی یک فرآیند کارشناسی، تمامی موضوعات مورد ابهام، حتی با ابهامی بیش از پیش، باقی است.

پنجم –کارشناسی در موارد ذیل لازم و ضروری است:

 1. در اظهاراتی که تقدیم دادگاه شد، تعداد کامیون ها سی و چهار خودرو عنوان شده است و در حالی که متصدی محترم حمل و نقل، تعداد پنج کامیون اعلام نموده و در جایی دیگر تعداد بیست و دو خودرو اعلام و در جلسه دادگاه گفته یازده خودرو دستگاه تغییر و در نهایت و در صفحه ۱۸۸ پرونده، تعداد سی و سه دستگاه را به طور قطعی مشخص کرده است.
  نکته جالب این است که خود تصدی حمل و نقل نمی داند چند خودرو ی کامیون بارگیری و به مقصد نرسیده است.
 2. مطابق مدارک پیوست پرونده یعنی بارنامه های صادره و بار ارسالی از طرف متصدی حمل و نقل که در پرونده موجود است و نامه مورخ …………. که تعداد سه خودرو جهت بارگیری به ایران خودرو وارد شده است ولی به دلیل عدم وجود بار خالی از بنگاه بازگشته است ولیکن باز هم در دفتر ایشان ثبت گردیده است.

در نهایت و برای جلوگیری از ورود ضرر به اینجانب نیاز به بررسی بیشتر می باشد از شما ریاست محترم تقاضا می گردد نسبت به تکمیل موضوع کارشناسی و یا ارجاع به هیئت کارشناسی دستور صادر نموده و در صورت لزوم و با صلاحدید شما پرونده جهت کشف و احراز واقع به کارشناس دیگر ارسال گردد تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

با تشکر و تجدید احترام

امضا و نام و نام خانوادگی و تاریخ

19 نظرات
 1. حسن چرخکار می گوید

  سلام چنانکه نظریه کارشناس مورد قبول نباشد وقاضی خود سرانه کارشناس را فرستاده باشد میتوانیم هزینه کارشناس را نپردازیم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اگر موضوع پرونده تنها با نظر کارشناس قابل رسیدگی باشد و شما پرداختی را انجام ندهید دادگاه دادخواست شما را ابطال میکند در غیر این صورت قرارنقص دادخواست صادر میکند

 2. حسن ابراهیمی می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید اگر دختر درزمان عقد باکره باشد وتمکین نکنه ازهمسر ایامشمول دریافت نفقه خواهدشد وراه خلاص شدن ازنفقه درزمان عقد درصورت عدم تمکین جیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر در صورت عدم تمکین نفقه تعلق نخواهد گرفت

 3. علی می گوید

  کارشناس حسابداری چگونه خساب می کند

 4. زیبا معانی می گوید

  با سلام
  درصورتیکه دخترخانم باکره باشند حق حبس دارند و میتوانند تمکین نکنن و همچنان حقوق قانونی خود را هم داشته باشند

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلامبله در صورتی که شرایط حبس وجود داشته باشد

 5. صمد پیری می گوید

  سلام. در مورد حادثه حین کار(شکستگی استخوان دست) جرثقیل در کارخانه ای کارشناس و شاکی بدون خبر دادن من حضور پیدا کرده و هر دروغی گفتن نوشته و من رو مقصر زده. چطور اعتراض کنم؟ آیا قاضی نظر ایشون رو به اعتراض من ترجیح میده یا نه؟ تا بحال هر جا خواسته شدم،
  اجازه صحبت بهم ندادن.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما بعد از وصول نظریه کارشناس تا یک هفته فرصت دارید که به نظریه کارشناس اعتراض کرده تا موضوع به هیات کارشناسی ارایه شود .بله نظریه کارشناسی بسیار حایز اهمیت است

 6. حسین پور می گوید

  سلام
  آیا میتوان علیه کارشناس رسمی دادگستری به دلیل عدم استماع دلایل ویا تبانی با خوانده دردادگاه طرح دعوی کرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله امکان شکایت هست

 7. حسین پور می گوید

  سلام
  اگر ثایت شود که کارشناس خلاف کرده چه اقدامی علیه کارشناس اتفاق می افتد؟

 8. فریدون می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بابت یک سند عادی شکایت جعل کردم به کارشناسی یک نفره و سه نفره ارجاع شد هر ۴ کارشناس اعلام کردن جعلیه؛باز طرف دعوا حق اعتراض دارن یا خیر
  ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به نظر کارشناسی میتواند اعتراض کند

 9. سامان می گوید

  سلام
  بدون اینکه کارشناس به منزل بنده عزیمت کند ولوازم توقیف شده را رویت کندسرخود قیمت گذاری کرده وبه شورا داده حتی مدل لوازمهارو اشتباهی نوشته حالا من باید چه بکنم ممنون میشم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام میتوانید اعتراض کنید

 10. الهه می گوید

  سلام شوهرم عدم تمکین زده ما در دوران عقدیم کارشناس اول به نفع من که زوجه ام رای داد زوج اعتراض والان من به نظر هیات ۳ نفره چون قولنامه سوری ولوازم مستعمل بود زوج طبقه پایین خانه پدرش رو آماده کرده یعنی آدرس ولوازم عوض شده باید چه کا کنم به ضرر منه که زوجه ام

 11. قدیری می گوید

  سلام آیا بعد از هفت روز مهلت برای اعتراض به نظریه کارشناس روز دهم متشاکی می تواند اعتراض تقدیم کند باسپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مگر اینکه عذر موجه خود را ثابت نماید

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند