مهلت و نمونه اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۰

در بسیاری از موارد ارجاع امر به کارشناس رسمی، اختلافی که میان اشخاص شکل گرفته است، ابعادی دارد که برای بررسی نیاز به تخصصی غیر از تخصص علم حقوق دارد و یا ممکن است بررسی آن امر بسیار زمان بر باشد. بعنوان مثال ممکن است نیاز باشد که اصالت امضا یا دست خطی از نظر خط شناسی، احراز گردد و یا سن یک بنا و میزان فرسودگی آن تعیین گردد و یا تعیین گردد که یک خودرو از نظر قیمت چه میزان آسیب دیده است و یا عملیات حسابداری برای دریافت نتیجه ای بر روی حساب های چهار سال جاری یک شرکت صورت گیرد.

از آنجایی که هیچ فردی همه ی تخصص ها را در همه زمینه ها بصورت یکجا ندارد و یا مقام قضایی زمان کافی برای انجام این امور را ندارد، به درخواست یکی از طرفین یا بنا به صلاحدید خود دادگاه، میتوان به یک متخصص متوسل شد. اما با توجه به این نکته که نظر متخصص یا همان کارشناس ممکن است پایه و اساس تصمیمات دادگاه باشد و تصمیمات دادگاه نیز بسته به هر مورد میتواند به صورت مستقیم بر جان و مال و ناموس افراد جامعه اثر گذار باشد، هر متخصصی نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد.

این است که کانون کارشناسان رسمی شکل است و اصولا نظر کارشناس رسمی زیر نظر قوه قضاییه برای دادگاه معتبر خواهد بود. استثنا در مواردی ممکن است بنا بر مصلحت یا توافق طرفین و یا عدم دسترسی به کارشناس رسمی، نظر کارشناسان غیر رسمی نیز ملاک عمل قرار گیرد. در مواردی که دادگاه تصمیم میگیرد که از نظر کارشناس بهره مند گردد، ابتدا به ساکن، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر مینماید.اعتراض کارشناس حقوقی

آیا نظر کارشناس برای دادگاه و یا طرفین الزام آور است؟

در این باره باید گفت که کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای دادرس الزام آور نیست، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت  داشته باشد قابل استناد نیست و تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به‌ عهده قاضی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر است و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.

البته جهت رفع سر در گمی و همچنین درک بهتر موضوع باید دانست که شهود و حتی سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.

مخالفت در واقع با اعتراض به نظر کارشناس رسمی دو تفاوت عمده دارد. اعتراض به نظر کارشناس رسمی در حقیقت صرفا از سوی طرفین امر کارشناسی پذیرفته است و تفاوت بعدی اینکه اعتراض به نظر کارشناس رسمی اثر قانونی دارد و اگر از سوی مقام قضایی وارد دانسته نشود نیز، ایشان مکلف است این اعتراض را بصورت مستدل رد نماید، اما در مخالف اخیر توسط اشخاصی غیر از اشخاص اصلی، اثر قانونی ندارد، هر چند که دلایل آنها ممکن است مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

در موارد کیفری نیز در مرحله دادسرا و تحقیقات در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،  بازپرس پرونده می تواند نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در چه مواردی نمی توان به نظر کارشناس اعتراض کرد؟

بصورت کلی نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض است. اما اگر کارشناس با توافق طرفین انتخاب گردد، کارشناسی غیر قابل اعتراض خواهد بود. البته همانگونه که توضیح داد شد، حتی اگر کارشناسی قابل اعتراض باشد، همانطور که پذیرش نظر کارشناس، از تکالیف دادگاه نیست، پذیرش اعتراض هم از تکالیف دادگاه نخواهد بود.اعتراض کارشناس حقوقی

هزینه کارشناسی چقدر است و به عهده کیست؟

هزینه کارشناسی، بسته به تعداد کارشناس ها و موضوع کارشناسی و ارزش مالی موضوع کارشناسی، با توجه به تعرفه مصوب از کانون کارشناسان رسمی و با نظر دادگاه تعیین میگردد و در هر مورد قطعا متفاوت است. اما پرداخت هزینه آن، اگر به درخواست خوانده باشد، به عهده خوانده و اگر به در خواست خواهان یاشد و یا به صلاحدید خود دادگاه به کارشناسی نیاز باشد و یا درخواست توسط متهم باشد، به عهده خواهان و یا شاکی خواهد بود.

اگر هزینه کارشناسی پرداخت نگردد، دادگاه اگر بتواند، بدون توجه به کارشناسی رای میدهد و اگر نتواند بدون توجه به کارشناسی رای بدهد، دادخواست یا شکایت را رد میکند.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی

پس از اینکه دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نمود، کارشناس در مدت متعارفی مکلف است نظریه کارشناسی خود را تحویل دفتر دادگاه بدهد. پس از اینکه نظریه کارشناس رسمی، به دفتر دادگاه وصول گردید، دفتر دادگاه مکلف است آن را به طرفین نظریه کارشناس، ابلاغ نماید.


بیشتر بخوانید: نحوه طرح شکایت کیفری 


افرادی که نظریه کارشناسی به آن ابلاغ شده است، مدت زمان هفت روز از تاریخ ابلاغ ( با احتساب روز ابلاغ )، زمان خواهند داشت که اگر اعتراضی داشته باشند، بصورت مکتوب و در قالب لایحه، تقدیم دادگاه نمایند. در صورتی که روز آخر این مهلت، مصادف با روز غیر کاری باشد، اولین روز کاری پس از آن ملاک خواهد بود.

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……. استان ……

سلام علیکم

موضوع : اعتراض به نظر کارشناس محترم خانم/آقای…

احتراماً با عنایت به وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه در تاریخ ……… و ابلاغ آن به این جانب در تاریخ …… ، در پرونده به شماره بایگانی… مبنی اتهام خیانت در امانت که در آن محکمه طرح شده است، در خصوص اعتراض به نظر کارشناس محترم در مهلت قانونی به استحضار عالی می رساند:

کارشناس محترم ابتدا به ساکن عدم همکاری خوانده و وکلای ایشان و عدم ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به خوانده را مهمترین مانع در پرونده دانسته است و این در حالی است که ایشان در نظریه کارشناسی آمده که جلسه ای با متهم داشته و مدارک را دریافت نموده است اکنون در مقام اعتراض، موارد زیر قابل توجه است:اعتراض کارشناس حقوقی

یکم –قرار ارجاع امر به کارشناسی بدین شرح بوده است: «کارشناسی میزان بارهایی که تحویل متصدی حمل و نقل- یعنی خوانده – ( در این باره بارنامه های صادر شده از سوی متهم ملاک است و نه صرفا اظهارات وی-  را مشخص نماید که متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است و کارشناسی از این جهت مخدوش است. به عبارت دیگر که دستور دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است و کارشناس محترم صرفا مبلغ نهایی را محاسبه نموده است و این در حالی است که هدف تعیین میزان دقیق بار ها با ملاک قرار دادن بارنامه ها بوده است و نه مبلغ آنها.

دوم – با توجه به اعلام لیست شماره پلاک های خودروهایی که بار با آن ها حمل شده است، در تعداد خودرو ها اختلاف وجود دارد و مطابق دستور دادگاه، کارشناس می بایست با محاسبه و تقسیم وزن کالاها و میزان ظرفیت تناژی کامیون ها، تعداد کامیون ها به دست می آورد که کارشناس محترم به صورت ماکل، محاسبه این مورد را که می تواند به نوعی راه گشای کشف حقیقت باشد را به دست فراموشی سپرده است.

سوم –کارشناس محترم بدون توجه به مدارک ارائه شده به وی و بدون تحقیق، اقدام به صدور نظریه کارشناسی نموده است.

چهارم-فهرست اعلام شده توسط کارشناس، نه از نظر تعداد و نه از نظر وزن، هیچ گونه همخوانی با دیگر مدارک و مستندات و حتی اظهارات خود متهم، ندارد و در واقع پس از طی یک فرآیند کارشناسی، تمامی موضوعات مورد ابهام، حتی با ابهامی بیش از پیش، باقی است.

پنجم –کارشناسی در موارد ذیل لازم و ضروری است:

 1. در اظهاراتی که تقدیم دادگاه شد، تعداد کامیون ها سی و چهار خودرو عنوان شده است و در حالی که متصدی محترم حمل و نقل، تعداد پنج کامیون اعلام نموده و در جایی دیگر تعداد بیست و دو خودرو اعلام و در جلسه دادگاه گفته یازده خودرو دستگاه تغییر و در نهایت و در صفحه ۱۸۸ پرونده، تعداد سی و سه دستگاه را به طور قطعی مشخص کرده است.
  نکته جالب این است که خود تصدی حمل و نقل نمی داند چند خودرو ی کامیون بارگیری و به مقصد نرسیده است.
 2. مطابق مدارک پیوست پرونده یعنی بارنامه های صادره و بار ارسالی از طرف متصدی حمل و نقل که در پرونده موجود است و نامه مورخ …………. که تعداد سه خودرو جهت بارگیری به ایران خودرو وارد شده است ولی به دلیل عدم وجود بار خالی از بنگاه بازگشته است ولیکن باز هم در دفتر ایشان ثبت گردیده است.

در نهایت و برای جلوگیری از ورود ضرر به اینجانب نیاز به بررسی بیشتر می باشد از شما ریاست محترم تقاضا می گردد نسبت به تکمیل موضوع کارشناسی و یا ارجاع به هیئت کارشناسی دستور صادر نموده و در صورت لزوم و با صلاحدید شما پرونده جهت کشف و احراز واقع به کارشناس دیگر ارسال گردد تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

با تشکر و تجدید احترام

امضا و نام و نام خانوادگی و تاریخ

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای
91 نظرات
 1. حسن چرخکار می گوید

  سلام چنانکه نظریه کارشناس مورد قبول نباشد وقاضی خود سرانه کارشناس را فرستاده باشد میتوانیم هزینه کارشناس را نپردازیم

  1. محدثه لواسانی می گوید

   سلام اگر موضوع پرونده تنها با نظر کارشناس قابل رسیدگی باشد و شما پرداختی را انجام ندهید دادگاه دادخواست شما را ابطال میکند در غیر این صورت قرارنقص دادخواست صادر میکند

 2. حسن ابراهیمی می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید اگر دختر درزمان عقد باکره باشد وتمکین نکنه ازهمسر ایامشمول دریافت نفقه خواهدشد وراه خلاص شدن ازنفقه درزمان عقد درصورت عدم تمکین جیست

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام خیر در صورت عدم تمکین نفقه تعلق نخواهد گرفت

 3. علی می گوید

  کارشناس حسابداری چگونه خساب می کند

 4. زیبا معانی می گوید

  با سلام
  درصورتیکه دخترخانم باکره باشند حق حبس دارند و میتوانند تمکین نکنن و همچنان حقوق قانونی خود را هم داشته باشند

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلامبله در صورتی که شرایط حبس وجود داشته باشد

 5. صمد پیری می گوید

  سلام. در مورد حادثه حین کار(شکستگی استخوان دست) جرثقیل در کارخانه ای کارشناس و شاکی بدون خبر دادن من حضور پیدا کرده و هر دروغی گفتن نوشته و من رو مقصر زده. چطور اعتراض کنم؟ آیا قاضی نظر ایشون رو به اعتراض من ترجیح میده یا نه؟ تا بحال هر جا خواسته شدم،
  اجازه صحبت بهم ندادن.

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام شما بعد از وصول نظریه کارشناس تا یک هفته فرصت دارید که به نظریه کارشناس اعتراض کرده تا موضوع به هیات کارشناسی ارایه شود .بله نظریه کارشناسی بسیار حایز اهمیت است

 6. حسین پور می گوید

  سلام
  آیا میتوان علیه کارشناس رسمی دادگستری به دلیل عدم استماع دلایل ویا تبانی با خوانده دردادگاه طرح دعوی کرد؟

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام بله امکان شکایت هست

 7. حسین پور می گوید

  سلام
  اگر ثایت شود که کارشناس خلاف کرده چه اقدامی علیه کارشناس اتفاق می افتد؟

 8. فرهاد بابادی می گوید

  سلام. اگر طرف مقابل من که تصادف کرده ومقصر شده وطی مرحله هیت سه نفره نیز مقصر شده الان دوباره نسبت به کروکی معترض می باشد وفرم دادگاه را پر کرده ولی هزینه کارشناسان را طی ده روز از اعتراض گذشته پرداخت ننموده تکلیف من چیست .

 9. احمد می گوید

  درشکایتی بنده خوانده بوده ام کارشناس خط ازپسر بنده دعوت کرده آیا تخلف روی داده

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 10. محمد حیدری می گوید

  سلام
  نحوه ی نوشتن اعتراض به رآی ارزیابی گمرکی چگونه است ؟

 11. محمد حیدری می گوید

  نحوه ی نوشتن اعتراض به رآی ارزیابی گمرکی چگونه است ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام تماس بگیرید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

 12. پارسا می گوید

  ببخشید میزان نفقه در سال ۹۹ چقدر است واینکه آیا نفقه معوقه سالهای ۹۶ و۹۷و۹۸ باید به قیمت ان سالها تعیین شود یا کارشناس اشتباه زده
  نفقه بنده را به ترتیب سال ۹۶ چهارصد تومان سال ۹۷چهارصدوشصت تومان سال ۹۸پانصدتومان و سال ۹۹ هفتصدوچهل تومان تعیین کرده اند آیا اشتباه تعیین نشده ؟؟ لطفا راهنمایی بفرمائید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام میزان نفقه براساس کارشناسی تعیین میشه

 13. افشین می گوید

  اعتراض به نظر کارشناسی دراجرت المثل ایام متصرف چگونه است درصورتی که باخواهان هیج گونه معامله یااجاره نامه یاسند ندارم یااینکه ازطریق وی بمن تحویل داده باشد

 14. فریدون می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بابت یک سند عادی شکایت جعل کردم به کارشناسی یک نفره و سه نفره ارجاع شد هر ۴ کارشناس اعلام کردن جعلیه؛باز طرف دعوا حق اعتراض دارن یا خیر
  ممنون

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام به نظر کارشناسی میتواند اعتراض کند

 15. سامان می گوید

  سلام
  بدون اینکه کارشناس به منزل بنده عزیمت کند ولوازم توقیف شده را رویت کندسرخود قیمت گذاری کرده وبه شورا داده حتی مدل لوازمهارو اشتباهی نوشته حالا من باید چه بکنم ممنون میشم

  1. وکیل تاپ می گوید

   سلام میتوانید اعتراض کنید

 16. الهه می گوید

  سلام شوهرم عدم تمکین زده ما در دوران عقدیم کارشناس اول به نفع من که زوجه ام رای داد زوج اعتراض والان من به نظر هیات ۳ نفره چون قولنامه سوری ولوازم مستعمل بود زوج طبقه پایین خانه پدرش رو آماده کرده یعنی آدرس ولوازم عوض شده باید چه کا کنم به ضرر منه که زوجه ام

 17. Parrviz می گوید

  سلام ، شهرداری به نظر کارشناسی سه نفره اعتراض کرده ولی حق کارشناسی را واریز نکرده ، با توجه به اینکه بیست روز از کارشناسی یک نفره گذشته قاضی میتونه رای صادر کنه

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام در صورتی که هزینه کارشناسی را پرداخت نکنن از اعداد دلایل خارج خواهد شد.

 18. موسی نوری صفا می گوید

  سلام بنده از هیات کارشناسی به دلیل نقض ماده ۳۳ و ببند ۹ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی شکایت کردم دلایل کافی هم دارم که موضوع در کانون کا شناسان رسمی به هیات ۳ نفری دیگر ارجاع گردیده لیکن هیات کارشناسی جدید بعد از گذشت یک سال جواب دادند جواب گنگ و نا متعارف یعنی باصراحت جواب ندادند که دادرس خود قبول نکرده و از آنها خواسته که صراحتا موضوع را اعلام کنند و دو باره قصد اطاله دادرسی را دارند
  آیا کارشناسان مجاز هستند هر موقع دوست دارند جواب بدهند
  آیا نقض ماده ۳۳ قانون کارشناسان توسط احدی از آنان که مسجل است می تواند سبب ابطال نظریه هیات کارشناسی شود ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ملاک تحویل نظریه کارشناسی یک موعد قضایی است ونمیتوانند به تاخیربیاندازند

 19. علی می گوید

  سلام
  سئوال اول-دردادخواست خواهان میزان خواسته ایشان ۴۸میلیون بوده امادادگاه براساس نظریه کارشناسی ۵۰میلیون تعیین خسارت نموده
  ایامیتوان نسبت به این امراعتراض کرد؟

  سئوال دوم -درنظریه کارشناسان اشاره شده است که برحسب فاکتورورسیدهای موجود ازمیزان ۱۱۰هزارنشاءتوت فرنگی باکسر۲۰درصدضایعات ۲۰تن توت فرنگی برداشت شده درحالیکه یکی ازرسیدهاکه بمیزان سی هزارنشاءتوت فرنگی بوده جعلی بوده وپس از شکایت کیفری ومحکومیت خواهان مبنی برجعل واستفاده ازسندجعل به دوسال حبس تعزیری محکوم شدن وبراساس حکم قطعی رسیدجعلی نسبت به دادنامه تجدیدنظرتقاضای اعاده دادرسی داده شد امامتاسفانه دادگاه قرار رد اعتراض نمودن
  ایامیتوان ازطریق دیوان عالی مجددا اعتراض کنم؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله-بایستی براساس بودن جهات دیگر اعاده دادرسی نمایید

 20. قدیری می گوید

  سلام آیا بعد از هفت روز مهلت برای اعتراض به نظریه کارشناس روز دهم متشاکی می تواند اعتراض تقدیم کند باسپاس

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر مگر اینکه عذر موجه خود را ثابت نماید

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام خیر

 21. جابر می گوید

  سلام خط وامظ مرادریک قولنامه دستی جعل کردن وازمن هم شکایت کردند من هم دادم خط وامظ رابه کارشناس خط هم یک نفره وهم سه نفره گفتند خط وامظ مال خودت است من هم هیچ نوشته با $ن نداشتم راهنمای کنید تشکر

 22. محمد مومنی می گوید

  دادیار در یک پرونده قرار اعدادی صادرشد کرد و پرونده به کارشناس ارجاع شده در تاریخ۲۳/۱۲ دادیار مهلت ۱۵ روزه به کارشناس داده که نظر خود را اعلام کند ،حالا ۲۱/۱ و هنوز نطر نداده تکلیف چیه؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام. در این صورت ممکن است دادگاه کارشناس دیگری را تعیین کند

  2. بهزاد زینالی می گوید

   سلام به کارشناس دیگه ارجاع میشه

  3. بهزاد زینالی می گوید

   سلام دادیار کارشناس دیگری را برای کارشناسی تعیین میکنه .

 23. محمد نوروزی می گوید

  درود فراوان
  برای ابنحانب احضاریه اومده از شورای حل اختلاف برای روز دوشنبه سی ام فروردین ۱۴۰۰:
  در یک تصادف زنجیری ای من نفر آخر بودم و افسر منو مقصر دونست.
  آلان نفر جلوی من رفته شورای حل اختلاف شکایت کرده.
  افسر کارشناس دادگستری یه لایحه تنظیم کرده و منو ملزم به پرداخت ۱۴م خسارت و ۴م افت مدل صادر کرده .
  من چطور می تونم به این رای اعتراض کنم؟

 24. Reza می گوید

  سلام وقت بخیر
  کارشناس رسمی دادگستری که از جانب کانون کارشناس برای کارشناسی و تعیین قیمت زمین (جهت تبدیل به کاربری مسکونی ) قیمت رو خارج از عرف و تقریبا دوبرابر عرف قیمت گذاری کرده . چطور میشه اعتراض کرد ؟ آیا میشه ادعا کرد که با همون قیمت ک کارشناس نظر داده خود کارشناس زمین رو بخره ؟؟؟
  در حالی که در همان هفته، ۳ کارشناس برا سه قطعه ی کناری نظریه شون تقریبا نصف این کارشناس هست

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام ملاک نظریه اخرین کاشناسی میباشدودرصورت مخالفت میتوانید به نظریه کارشناسی اعتراض نمایید

 25. سارا شادمند می گوید

  سلام خسته نباشید یک سال پیش چهار تا سگ به پسر من حمله کردن و بسیار زیاد مجروح کردن پنج بار عمل شد و تو کما رفت یکی از سگ ها صاحب داشته و سه تای دیگه سگ ولگرد بودن که جلوی خونم پسرمو گرفتن همین دو هفته پیش کارشناس اومد و هزینش رو دادیم و ۵۰درصد زده مقصر دهیاری است ۳۰درصد صاحب اون سگ گله . ۲۰درصد هم خود ما .این حکم کارشناس برای اون ها هم قابل اعتراض هست؟و اینکه خودشون زیر برگه کارشناسی رو امضا زدن

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام بله

 26. حسام می گوید

  سلام،مطالبی که در بالا توضیح دادید متشکرم،موضوع اینه که اگه هیت سه نفره کارشناسان نظری در پرونده کیفری بدن و طبق اون نظر رای صادر و در تجدید نظر تایید و اجرا بشه، بعد از مدتی محکوم پرونده متوحه بشود که نظر کارشناسی اشتباه بوده، یعنی در مورد حق ارتفاق باید از کارشناس متخصص ثبت استفاده میشد نه کارشنلس کشاورزی ،چون ملک دارای سند رسمی بوده،و در نظریه هیت هم عنوان شده تطابق دقیق اسناد رسمی… الان کارشناس ثبت حق ارتفاق و وجود نهر در سند و پرونده ثبتی رد کرده البته بطور خصوصی از ایشون نظر خواستم، چگونه میشود حکم قبلی را با استثاد به نظریه اشتباه هیت کارشناسی باطل نمایم و احقاق حق کنم، ایا میشود با طرح شکایت از هیت سه نفره که در اصل بصورت کلی هم تظر دادن که شفاف و صریح هم نبوده اثبات نمایم و حکم قبلی را باطل نمایم، باید چکار کنم و از کجا شکایت علیه هیت نمایم….البته دعوی مربوط به حقابه بوده،بنده سند رسمی دارم،از نظر مالی و هزینه الان هم مشکلی ندارم ،تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام : می توانید از طریق تماس باشماره ۰۹۱۰۰۰۳۴۵۶۹ و راهنمایی بیشتر و اقدام قانونی جهت حل مشکل خود اقدام نمایید چون موضوع شما تخصص می باشد و حتما بایستی با وکیل مربوط به موضوع شما حل شود.

 27. پیمان روشنی می گوید

  با سلام. بنده ک متهم پرونده میباشم درخواست کارشناس از دادگاه کردم و کارشناس نطر نهایی و مبلغ رو اعلام کردند و ۷ روز مهلت اعتراض دادند. الان ۲۸ روز از نطر کارشناسی و ابلاعیه گذشته و شاکی ک شرکت دولتی هست لایحه داده..با توجه به مهلت اعتراض ایا بعد از گذشت ۲۸ روز میتوانند به نطر کارشناسی اعتراض بزنند یا نه..؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: به نظر کارشناسی نه ولی به رای دادگاه چرا می تواند در صورت وجود اعتراض شکایت نماید.

 28. حمید می گوید

  با سلام
  من در تاریخ ۲۷ اردیبهشت دادگاه داشتم و قاضی دستور کارشناسی داد ولی تا الان خبری نشده میخواستم بدونم از روز دادگاه چه مدتی طول میکشه پرونده در اختیار کارشناس قرار بگیرد
  ممنون

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: یک موعد قضایی است.

 29. مصطفی می گوید

  باسلام
  بنده ۹سال پیش از همسرم جداشدم بصورت اتفاقی فهمیدم که ۴سال قبل از طلاق با جعل امضای بنده و امضای برادرش بعنوان شاهد در یک مشاور املاک اقدام به نوشتن مبایعه نامه فروش زمین از جانب بنده به خودش کرده است لازم به دکر است مبایعه نامه فاقد کد رهگیری و مهر مشاور املاک و اثر انگشت فروشنده و خریدار میباشد و طی صحبتی که با مشاور املاک داشتم اظهار بی اطلاعی کرده که احتمال میرود با استفاده از مدارک من و با کمک شخصی که خودش را جای من معرفی کرده انجام شده .طی شکایتی که از طرف بنده انجام شد قاضی دستور کارشناسی امضا و دست خط داده .سوال بنده این است از آنجایی که جعل بصورت حرفه ای انجام شد چند درصد احتمال خطا از سمت کارشناس وجود دارد ؟ و اینکه در صورتی که نظر قطعی کارشناس جعلی بودن امضا و دست خط باشد امکان اعتراض از سمت همسر سابقم وجود دارد یا خیر؟با سپاس از راهنمایی شما

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: شما باید حتما بایک وکیل متخصص املاک مشاورت نمایید.

 30. میلاد می گوید

  سلام خسته نباشید
  برج ۹۹/۴کارشناسی قیمت انجام شده
  برج ۱۴۰۰/۲رای دادگاه قطعی شده
  الان قیمت ها ۵برابر شده و بیشتر از یک سال از کارشناسی گذشته ایا حق اعتراض به کارشناسی بعد از رای قطعی وجود داره؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند به طور کتبی اظهار کنند.

 31. مسعود جلالی می گوید

  سلام جهت حل اختلاف داور تعیین شده است اما داور از ارایه کارشناسی رسمی خودداری میکند در ثنا هم اخطار کتبی به او داده ام اما به دلایل واهی خودداری میکند ایا امکان عزل داور وجود دارد مدت چهل وپنج روز از موعد مقرر گذشته است لطفا راهنمایی کنید

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   اگر یکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

 32. یونس قربانخانی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید برادر من میگوید که بر طبق اسناد رسمی پدرم املاک خود را به وی انتقال داده است.در حالیکه که پدرم بر طبق اسناد و شهادت شهود بیسواد مطلق بوده است و فقط یک امضای بسیار ساده ای داشته است.و هرگز نمیتوانسته است حتی نام و نام خانوادگی خود را بنویسد.در یکی از اسناد تنظیم شده معتمد وجود دارد اما معتمد طبق ماده ۶۷ قانون ثبت باید اثر انگشت معامل بیسواد را تایید کند اما اثر انگشت اورا تایید کرده است و در سند دیگر با یک دستخط ساختگی میگویند خودش ثبت با سند برابر است را نوشته است.در حالیکه ایشان اصلا سواد نداشت.اینجانب شکایت جعل مطرح کرده ام و قاضی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده است.کارشناس چه چیزی را میخواهد کارشناسی کند.لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   دادگاه در صورت ضرورت جهت تشخیص مواردی نظیر تطبیق خط، امضا، اثر انگشت و … سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه هستند ارجاع می دهد. شما می توانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص جعل اسناد و طرح شکایت با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص جعل وکیل تاپ شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 33. مریم می گوید

  سلام من درخواست نفقه کردم جواب کارشناسی برام اومده اماالان ۱۰روزه ک هیچ خبری نشده ایا ب شوهرم اطلاع دادن یا ن ایا اون میدونه یا من کی ب نفقم میرسم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   لازم به ذکر است که مهلت ارائه نظریه کارشناس در قرار کارشناسی مشخص می شود که با توجه به موضوع متغیر است. با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص در زمینه خانواده شما را راهنمایی نمایند. موفق و موید باشید.

 34. ارین خالدیان می گوید

  سلام ایا در مورد سرقت میتونیم پرونده را به کارسناس بدیم که رسیدگی کند

  1. بهزاد زینالی می گوید

   باسلام
   درصورتی که بازپرس تشخیص دهد پرونده نیاز به بررسی تخصصی و فنی دارد و لازم است کارشناسی در این مورد اظهار نظر نماید یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند .

 35. حسن احمدی می گوید

  سلام بنده اختلاف ملکی دارم پرونده بعد از ارجاع به یک کارشناس و اخذ نظر ایشان مجددا پرونده به هیات کارشناسی ارجاع و کارشناسان پس از مراجعه به محل و بررسی اعلام انصراف داده اند حالا ۱_ تکلیف من چیه ۲_ باید دو باره هزینه کارشناسی بدم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر خواهان شما باشید هزینه کارشناسی باشماست.

 36. سحر می گوید

  سلام همسرم عدم تمکین زده و من استرداد جهیزیه زدم و وسایلم را آورده ام و کارشناس خانه را رد کرده اما سه کارشناس گرفته همسرم و قبول کردند اما من اعتراض زدم دوباره چه اتفاقی می افتد بازم کارشناس میاد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر برای نظر کارشناسی اعتراض بزنید می رود برای هیات کارشناسی.

 37. امید می گوید

  سلام خدمت شمامادربنده درتاریخ۱۴۰۰/۰۶/۳۱بایک پرایدساعت۱۰شب تصادف کرده وب بیمارستان منتقل شده که بعداز چهارساعت بدلیل صدمات متعدد فوت می‌کنه افسرپنجاه درصد ماشین ومقصرمیکنه و پنجاه درصد هم شهرداری بعلت رعایت نکردن انتظامات دولتی ونبودپله برقی چون ایشان ۵۹سال سن داشت حالا شهرداری اعتراض کرده بنظرشماوداشتن تجربه پرونده مایه کجا میرسه ممنون ازشما

 38. عبدالی می گوید

  سلام
  من (خواهان) هزینه کارشناسی را پرداخت کردم و طرف محکوم به خلع ید شده

  آیا خوانده باید هزینه کارشناسی را به من برگرداند؟؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: اگر در دادخواست خودتان مطالبه هزینه دادرسی کرده باشید می توانید بگیرید ولی اگر در دادخواست درج نکرده باشیدباید تحت عنوان مطالبه خسارات ناشی از دادرسی از این شخص جداگانه براساس دادخواست مطالبه نمایید.

 39. مهسادولتی می گوید

  سلام من برای ملکی در مازندران با اوقاف به اختلاف خوردیم و تا به حال یک نظریه کارشناس یک نفره به نفع من و کارشناس سه نفره با نفع اوقاف آمده بود و من دوباره اعتراض زدم و کارشناسی ۵نفره شد به نفع من الان ۱۰روز از ابلاغ رای گذشته آیا اگر اوقاف دوباره می خواست در هفت ر وز مهلت خود اعتراض کند تا به حال این اعتراض به من سنا میشد

 40. سحر می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من هزینه کارشناس برای بازدید از منزل در پرونده نفقه رو پرداخت کردم. حدودا چه مقدار زمان میبره تا کارشناس برای بازدید بیاد؟

  1. زینالی می گوید

   سلام: این امر موعد خاصی ندارد و دراختیار دادگاهی است که به کارشناس ارجاع داده ولی اقدام کارشناسی در طول یک هفته زمان می برد.

 41. پریناز می گوید

  من هزینه کارشناسی روپرداخت کردم امافیش روتحویل شورای حل اختلاف ندادم الان به من گفتن برواعتراض به رایی بده وبرگه هاروپیوست بزنم ولی من نمیدونم تومتن اعتراض چی بایدبنویسم

  1. زینالی می گوید

   سلام: باید نسبت به قسمتی که شما متضرر شده اید باید اعتراض بزنید برای راهنمایی بیشتر از وکلای انلاین وکیل تاپ مشاورت نمایید.

 42. امین می گوید

  باسلام خدمت شما عزیز محترم
  من از یه خانم شکایت کردم به مبلغ ۳۷۰میلیون و این خانم چک رو به خواهرش داده بود که به من بده منم قبول کردی اول شراکتمون بود اعتماد کرد خلاصه الان همه چی به نفع بده هست ولی چک رودادن کارشناسی و اگه این امضا ی روی چک برا خواهرش یا کسی دیگه باشه تکلیف چیه و بعداز چند روزه جوابش میاد

  خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

  1. زینالی می گوید

   سلام:اگر چک را شما صادر کرده باشید و شخص دیگری ان را امضا کرده باشد می تواند بابت جعل از پرداخت ان امتناع نمایید برای راهنمایی بیشتر سوال خودتان را واضح تر توضیح دهید.

 43. مهدی ابراهیمی می گوید

  سلام
  پیرو مقاله تون فرمودهاید اعتراض به نظر کارشناس رسمی ۷ روز با احتساب روز ابلاغ میباشد ودر صورت روز ۷ام به تعطیلی باشه روز بعد محاسبه میشه آیا ماده قانونی در این خصوص (احتساب روز ابلاغ) هستش ممنون اگر ذکر بفرمایید

  1. زینالی می گوید

   سلام: متعاقب ماده ۲۶۰قانون ایین دادرسی مدنی و این مدت تعطیلی در قسمت در وقت تعطیلات تعطیلات محاسبه نمی شود و ملاک روز بعد تعطیلی است ماده ۴۴۴
   چنانچه روز اخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت اماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی اید و روز اخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

 44. علی می گوید

  سلام خسته نباشید.برای تعویض موتور خودرو کارشناسی دادکستری تایید کرده که بیست میلیون خسارت دارد.
  و فروشنده به رای کارشناسی اعتراض زده و سه تا کارشناس دیکه اومدن و نظریه خودشون رو به نفع فروشنده اعلام کردن.آیا همچین چیزی امکان دارد که بخان نظریه کارشناس اول و خراب کنن.ممنون

  1. زینالی می گوید

   سلام: می توانید به نظریه کارشناسان اعتراض بزیند تا به هیات کارشناسی ارجاع بشود.

 45. ازادیان می گوید

  باسلام خسته نباشید
  کارشناس در روز ابلاغ حضور نداشت قبل از ابلاغیه دادگاه کارشناسی کرده قرار ابلاغیه کارشناس درتاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳بود ولی حضورنداشتن
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷به لحاظ عدم وصول نظریه کارشناس تجدید وقت نظارت درتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱تعیین گردید لطفا راهنماییم کنید چکارباید بکنم

 46. محین می گوید

  سلام ما به نظر کارشناس اعتراض کردیم و ۲ روز از مهلت اعتراض مونده می تونیم اعتراض خودمون رو تغییر بدیم

  1. زینالی می گوید

   سلام: بله می توانید

 47. علی می گوید

  سلام.تورو قران جواب بده مهندس بنده یک تصادف کردم که شب تصادف امبولانس منو برد و طرف مقابل حرفاشو به افسر گفته بودو افسر منو مقصر کرد اعتراض زدم هییت سه نفره که اون ها هم رشوه گرفته بودن که به قاضی گفتم و قاضی پول رو پس گرفته ازشون و هئیت پنج نفره اومدن یک هفتس که جوابش نیومده ولی سری قبل دوروزه جواب دادن چرا جوابش نمیاد ؟

 48. حسن می گوید

  سلام خسته نباشید اگرنظر کارشناس در یک شعبه مصون از اعتراض باقی مانده باشد و خواهان بعد از نه سال با همان موضوع شکایت کند و نظر کارشناسی که نه سال قبل مصون از اعتراض مانده را به دلایل بی سوادی و اینکه پول نداشتم آن زمان که اعتراض کنم قبول ندارم ، آیا میتواند بعد از گذشت این همه مدت دوباره درخواست کارشناسی کند

 49. پارسا می گوید

  با سلام
  کارشناس برای تعدادی اقلام و وسایل خانه تعیین شد. از تعداد ۴۴ قلم کالای کارشناسی شده، ما به کارشناسی حدود ۱۰ قلم اعتراض داریم. آیا با اعتراض ما این اقلام مجدد توسط همان کارشناس، بررسی می شود یا به کارشناسی ۳ نفره ارجاع داده می شود؟ سوال دیگر اینکه کارشناسی ۳ نفره مجدد کل اقلام را کارشناسی می کند یا فقط اقلام مورد اعتراض را؟

 50. اکبری می گوید

  سلام اعتراض ب نظر کارشناس رو باید تحویل دادگاه بدیم یا ببریم دفاترخدمات قضایی ارسال کنیم؟

 51. ابراهیم می گوید

  با عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران
  اینجانب در اجرای احکام مدنی در پرونده چکهای صیادی که برگه زدم در مزایده به ناچار زمین را برداشتم برای خودم الان طرف با کمال پرویی رفته شکایت خیانت در امانت چک و ربا را مطرح کرده که دروغ محض میگه و با واقعیت دوره و تقاضای کارشناس حسابرسی داده
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید وضعیت من در این پرونده چی میشه
  البته چک بنام خودم بدونه ضمانت و امانت و هیچ چیزی بین ما نیست و چک ها هم سه تا ودر مدت یک ماه فاصله داره و تا حالا هم چیزی به اسم من نریخته
  ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  1. زینالی می گوید

   سلام: با توجه به پیچیدگی موضوع باید از طریق خدمات مشاوره تلفنی سایت اقدام نمایید

 52. تاکی می گوید

  سلام خسته نباشید بنده در خصوص شکایت یکی از همسایگان ساکن در آپارتمان مبنی بر اینکه پارکینگ من اشتباه است ووی در پارک خودروی خود دوچار مشکل میشوددر حالی گه بنده سند رسمی تک برگ دارم ومحل خودرو درسند قید شده ودرست است وشاکی هیچ گونه مشکلی در پارک خودرو ندارد بلکه بدلیل اینکه چند سالی به زور پارکینگ واحد بنده را در زمان صاحبان قبلی اشغال کرده حالا حاضر نیست پارکینگ من را برگرداند من هم به دلیل بیسوادی و اطلاعات ناکافی وهمچنین به خاطر اینکه گمان میکردم سند رسمی خود تایید میکند که پارکینگ من درست است به رای کارشناسی اعتراض نزدم ودادگاه به نفع شاکی رای داد که این بار به توصیه وکیل اعتراض زدم ودادگاه تجدید نظر هم همان رای راتایید وقطعی کرد وبه من حکم خلع ید وپرداخت خسارت داده حالا من باید چه کار کنم لطفا راهنماییم کنید در ضمن هر کس که پارکینگ را ببیند متوجه میشود که با پارک خودروی من شاکی دوچار مشکل نمیشود ومیشود به راحتی پارک کرد

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند