تقسیط مهریه | شرایط قسط بندی مهریه (تقسیط مهریه) در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟

اگر به دادگاه های خانواده سر بزنید بیشترین مساله ای که با آن روبرو می شوید؛ مهریه و مطالبه آن و درخواست آقایان برای قسط بندی کردن آن می باشد .

مهریه حق و طلبی است که زن از مرد دارد و حتی بعد از فوت مرد هم پا برجاست و زن به عنوان طلبکار شناخته می شود.

زن می تواند در صورتی که مهریه وی عندالمطالبه باشد هر زمان بدون دلیل و بدون وجود اختلاف، مهریه خود را بخواهد اما اگر عند الاستطاعه باشد این مطالبه منوط به اثبات توانایی مرد است.

در هر حال اگر زن مهریه خود را مطالبه کند چه از طریق اجرای ثبت و چه از طریق دادگاه مرد می تواند درخواست اعسار تقدیم کند.

اگر مهریه ای که باید پرداخت کنید بسیار سنگین است و توانایی پرداخت ندارید مطلب زیر در خصوص قسط به قسط کردن مهریه توسط دادگاه برای شما نگارش شده است.

تقسیط مهریه در مطالبه از طریق اجرای ثبت

مهریه چون در عقد نامه رسمی آمده است؛ سند لازم الاجرا تلقی می شود که می توان به جز دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای گرفتن آن اقدام کرد منتها در حال حاضر ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام کرد و اگر مهریه پرداخت نشد با گواهی این مرجع می توان در دادگاه اقامه دعوا کرد.

 • در مطالبه از طریق ثبتی به این شکل اقدام می کنید که ابتدا زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن شکل گرفته مراجعه می کند و با داشتن مدارک درخواست اجراییه می کند.
 • سر دفتر بعد از احراز هویت، برای خانوم بنا به تقاضای او اجراییه صادر می کند. پس از این که زوجه برگه اجراییه را دریافت کرد؛ آن را برای ابلاغ به زوج به اداره ثبت خواهد برد. و در آنجا تشکیل پرونده می دهد. در این جا اداره ثبت به زوجه ابلاغ می کند که اگر ظرف ۱۰ روز مهریه را نپرداخت؛ مالش توقیف می شود.
 • حال اگر مرد، با ابلاغ اجراییه نتواند مبلغ را پرداخت کند؛ می تواند درخواست اعسار و ناتوانی از پرداخت را به دادگاه بدهد. طبق رای وحدت رویه درخواست اعسار از اجراییه ثبتی باید به دادگاه تقدیم شود. پس زوج باید درخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند.
 • با درخواست اعسار مرد نسبت به اجراییه ثبتی در دادگاه می توان مهریه را قسط بندی کرد.
 •  نحوه قسط بندی به این صورت است که قاضی با توجه به میزان درآمد و دارایی فرد مشخص می کند در هر ماه یا هر چند ماه یک بار چه تعداد یا چه میزان باید پرداخت شود.

تقسیط مهریه در مطالبه

درخواست تقسیط مهریه در مطالبه از طریق دادگاه

 • در این حالت اگر زوجه موفق به توقیف اموال از طریق اجرای ثبت نشد؛ می تواند دادخواست مطالبه مهریه را از دادگاه بخواهد.
 • دادخواست مزبور از طریق دفاتر خدمات قضایی تنظیم می شود و هزینه دادرسی نیز باید پرداخت شود. که غالبا سه و نیم در صد بهای خواسته (خواسته همان مهریه است) خواهد بود.
 • اگر زن را مستحق مهریه بداند؛ مرد را به پرداخت آن محکوم می کند.
 • در اینجا نیز مرد می تواند نسبت به پرداخت مهریه درخواست اعسار بدهد و از دادگاه بخواهد که به علت نداشتن توانایی پرداخت یکجای مهریه، آن را قسط بندی کند.

در ادامه به نحوه و نمونه درخواست اعسار خواهیم پرداخت.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

آیا همه اموال مرد توقیف می شود؟

نکته قابل ذکر اینکه در قبال مهریه تمام اموال ملک و زمین و ماشین و پس انداز بانکی مرد ممکن است توقیف شود مگر آنکه از مستثنیات دین باشد.

مستثنیات دین اموالی هستند که لازمه زندگی است و از محل آن دیون فرد قابل پرداخت نیست مثل خانه محل سکونت و ابزار و وسایل کار وی.

طبق قانون مستثنیاتی که نمی توان آنان را توقیف کرد عبارت اند از:

 • الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
 • ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
 • د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • وـ تلفن مورد نیاز مدیون.
 • زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

حال کسی که به جز این اموال، مال دیگر ندارد یا به آن دسترسی نیست معسر شناخته می شود.

آیا همه اموال مرد توقیف می شود؟

شاهد اعسار چه ویژگی ای دارد؟

زوج پس از محکومیت باید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست اعسار تنظیم و تقدیم کند.

در دادخواست اعسار دادنامه محکومیت، استشهادیه یا شهادت کتبی دو نفر، صورت و لیست کلیه اموال باید ضمیمه بشود.

شاهد باید طبق ماده ق.ن.م.م اینگونه تصریح کند:

شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به این امر تصریح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.

در صورتی که حکم اعسار صادر شود و به عبارتی اعسار فرد پذیرفته شود. دادگاه به صورت قسطی زوج را محکوم به پرداخت می کند که میزان و نحوه پرداخت آن در هر پرونده با توجه به وضعیت مدیون متفاوت خواهد بود.

شاهد اعسار چه ویژگی ای دارد

نمونه دادخواست اعسار

خواهان (محکوم علیه): خانم ب.ج

خوانده ( محکوم له): آقای ر.م

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن:

 1. اعسار از پرداخت مهریه
 2. تقسیط مهریه

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع.
 2. کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل ۲ نفر.
 3. شهادت شهود.
 4. کپی دادنامه.

شرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان …….

با سلام احتراما به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …….. مورخ …….. ثبت شده در دفترخانه …….. عقد ازدواج دایم با مهریه ای به میزان ….. ریال منعقد کرده ایم و بر اساس دادنامه شماره ……. صادره از شعبه ……… دادگاه خانواده، محکوم به پرداخت شده ام هرچند پرداخت مهریه ما فی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به این که در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد و یا عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت مهریه را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و نیز تقسیط مهریه مورد استدعاست.

نمونه دادخواست اعسار

نتیجه گیری

قسط بندی مهریه نتیجه پذیرفته شدن اعسار شوهر از پرداخت یک جای مهریه است. تقسیط مهریه به این صورت است که با توجه به هر مورد و هر پرونده و توانایی و وضعیت مالی مرد مشخص می شود گاهی ممکن است دادگاه ابتدا پیش پرداختی نیز تعیین کند.

اما این الزام وجود ندارد و ممکن هم هست دادگاه بدون پیس پرداخت نحوه اقساط را تعیین کند.

اگر  می خواهید مهریه خود را در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبه کنید یا توانایی پرداخت یک جای مهریه خود را ندارید؛ پیشنهاد ما مشاوره با وکلای متخصص مهریه گروه وکلای وکیل تاپ می باشد که متبحر ترین وکلا در زمینه مطالبه مهریه و تقسیط آن هستند.

سوالات متداول

زمانی که فرد محکوم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه کند و اعسار وی نیز محرز شود‌.

با توجه به شرایط اجتماعی و فردی ممکن است تعدیل مهریه و تغییر میزان پرداخت به درخواست هر یک از طرفین انجام شود.
برای مثال مرد می تواند به دلیل وضعیت کرونا از دادگاه تقاضا کند میزان قسط مهریه را کاهش دهد.

دادخواست مزبور با شرایط و منضماتی که باید داشته باشد از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه صادر کننده حکم مهریه تقدیم می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
2 نظرات
 1. داود می گوید

  سلام همسرم بعد از دوسال عدم تمکین حالا می خواهد به خانه برگردد ولی من در دادگاه جواب رد دادم و گفتم می خواهم همسرم را طلاق دهم آیا می توانم از دادگاه تقاضای طلاق کنم و آیا بعد طلاق از ارث پدرم سهم مرا به عنوان مهریه بردارد؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: مهریه در هرحال بایستی پرداخت شود و می تواند هر مالی از شما رو توقیف نماید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند