مطالبه وجه سفته | شرایط مطالبه وجه سفته + قانون و نمونه دادخواست

سفته از اسناد تجاری است که در قانون تجارت مقررات راجع به آن بیان شده است. این سند به همراه چک از اسناد رایج بین مردم است.

در سفته که برگه چاپی مخصوص دارد؛ فرد به عنوان صادر کننده امضا می کند که در سر رسید آن مبلغی را به دارنده سفته بدهد، پس به نوعی تعهد به پرداخت مبلغ می کند؛ اما در چک فرد چک صادر می کند که بانک آن را پرداخت کند لذا دستور پرداخت است.

مطالبه سفته بر خلاف چک تنها و تنها از طریق دادگاه عمومی امکان پذیر است البته اگر بانک، دارنده سفته باشد یعنی شما برای ضمانت وام دریافتی سفته داده باشید می توان گفت بانک می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند.

در ادامه همراه ما باشید تا از مطالبه سفته و شرایط آن مطالبی را بیان کنیم.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

سفته چیست؟

سفته سندی است که تعهد فرد به پرداخت مبلغی در آن نوشته می شود؛ مثلا من به جای پول، بابت خرید لوازم خانگی به شما مبلغ ۲۰ میلیون تومان سفته می دهم و تاریخی را مثل تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در آن درج می کنم و امضا می کنم؛ در آن تاریخ دارنده سفته یا همان فروشنده (در این مثال) می تواند از من پول را مطالبه کند؛ در غیر این صورت می تواند از طریق دادگاه اقدام کند.

سفته چیست؟

شرایط مطالبه سفته

برای آنکه سفته قابل مطالبه باشد باید شرایطی را داشته باید برای مثال طبق ِآنچه قانون گفته تنظیم شده باشد در غیر این صورت اعتبار آنچنانی نخواهد داشت که طرفین انتظار داشته اند.

واخواست سفته، مدت واخواست سفته و تقدیم دادخواست از جمله شرایط مطالبه مبلغ سفته است که در ادامه به طور دقیق به بیان آن می پردازیم.

 • واخواست سفته

یکی از این شرایط این است که اگر ما در سررسید (تاریخ) سفته به کسی که سفته را به ما داده یا صادر کننده رجوع کردیم و آن را پرداخت نکرد؛ برای مراجعه به دادگاه باید در آنجا ثابت کنیم که بله ما مبلغ سفته را از مسئولان سند مطالبه کرده ایم و ایشان پرداخت نکرده اند.

برای این کار باید واخواست سفته را انجام دهیم یعنی مطالبه سفته را به صورت رسمی انجام دهیم که در دادگاه قابل استناد باشد؛ زیرا اگر قبلا با تلفن و… به صادر کننده گفته ایم پرداخت کن آنچنان قابل اثبات نیست اما با مطالبه رسمی که واخواست نامیده می شود قابل اثبات است.

این مطالبه رسمی یا واخواست باعث می شود ما بتوانیم به تمام کسانی که امضای آنها پشت سند است یا ظهر نویس هستند مراجعه کنیم.

واخواست سفته

 • در چه مدتی می توانیم سفته را واخواست کنیم؟

فرض کنید امروز سر رسید سفته بوده و تاریخ مندرج در آن امروز بوده باید گفت اگر به مسئول سفته، زنگ زدیم و یا مراجعه کردیم و پرداخت نکرد ظرف ۱۰ روز فرصت داریم سفته را واخواست کنیم.

اگر سفته، تاریخ نداشت و عندالمطالبه بود (یعنی به محض درخواست باید پرداخت شود) ظرف یک سال می توانیم مطالبه کنیم و از زمان مطالبه ۱۰ روز فرصت واخواست داریم. واخواست را باید از طریق دایره واخواست دادگستری انجام داد.

دقت کنید واخواست سفته مثل برگشت زدن چک است و به معنای شکایت نیست؛ بلکه استفاده از منافع آن برای زمانی ست که فرد می خواهد شکایت کند.

 • تقدیم دادخواست

برای مطالبه سفته همچنان که گفتیم تنها از طریق دادگاه باید اقدام کرد و بر خلاف چک قابل تعقیب کیفری نیست.

برای تنظیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه سفته باید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کرد. و در دادخواست مزبور مندرجات لازم تکمیل گردد.

تقدیم دادخواست

هزینه مطالبه وجه سفته از دادگاه

مطالبه وجه سفته دعوای مالی است و هزینه دادرسی بر اساس دعاوی مالی اخذ می شود اگر میزان سفته شما تا ۲۰ میلیون باشد اولا در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و نصف هزینه دادرسی دادگاه گرفته می شود یعنی اگر وجه سفته در دست شما ۲۰ میلیون تومان باشد در دادگاه دو و نیم درصد آن هزینه دادرسی خواهد بود اما در شورا نصف می شود.

اما اگر بیشتر از این مقدار باشد در دادگاه رسیدگی و هزینه دادرسی آن سه و نیم درصد خواسته خواهد بود.

نمونه دادخواست مطالبه سفته

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
خواهان مشخصات دارنده سفته‌ها
خوانده مشخصات صادرکننده/ ظهرنویس/ ضامن سفته‌ها
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجوه مندرج در سفته‌های مدرکیه به شرح متن به مبلغ … ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده۵۲۲ ق.آ.د.م و بدوا” صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ … ریال از اموال بلامعارض خواندگان
دلائل و منضمات

دادخواست

۱ـ تصویر مصدق سفته‌های مدرکیه ۲ـ تصویر مصدق واخواست‌نامه سفته‌ها  ۳ـ وکالتنامه
است محترم مجتمع قضایی … سلامّ‌علیکم؛ احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

اولا”؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق … فقره سفته‌های مدرکیه به شماره‌های خزانه‌داری کل … لغایت … خوانده ردیف اول، مبادرت به صدور سفته‌های مدرکیه فوق‌الذکر و خوانده ردیف دوم، بعنوان ظهرنویس/ ضامن، ظهر سفته‌ها را امضاء نموده و به موکل در ازاء طلب وی، تحویل داده است.

ثانیا”؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق واخواست‌نامه سفته‌های مدرکیه، در فرجه قانونی ده روزه مندرج در ماده۲۸۰ قانون تجارت ناظر به ماده۳۰۹ همان قانون، مبادرت به واخواست (اعتراض عدم تأدیه) سفته‌ها نموده است.

ثالثا”؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکل، اوراق تجاری واخواست شده است و وفق بند «ج» ماده۱۰۸ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، در صورتیکه سفته‌های مدرکیه در فرجه قانونی واخواست شده باشد، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

رابعا”؛ با نظر به اینکه وفق ماده۲۹۲ قانون تجارت که مقرر می دارد: «پس از اقامه دعوی، محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه بعنوان تأمین، توقیف نماید» و مفاد این ماده، براساس ماده۳۰۹ همان قانون، به سفته واخواست شده نیز تسری یافته است.

خامسا”؛ عنایتا” به اینکه وفق ماده۲۴۹ قانون تجارت ناظر به ماده۳۰۹ همان قانون، در مانحن‌فیه، خواندگان ردیفهای اول و دوم، بعنوان صادرکننده و ظهرنویس/ ضامن، در قبال موکل، مسئولیت تضامنی دارند.

سادسا”؛ با ملاحظه اینکه موکل، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خواندگان ردیفهای اول و دوم، را دارد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

۱ـ بدوا” صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ … ریال از اموال بلامعارض خواندگان ردیفهای اول و دوم، وفق بند «ج» ماده۱۰۸ ق.آ.د.م و مواد۲۸۰ و۲۹۲ ناظر به ماده۳۰۹ قانون تجارت و ایضا” بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط خواندگان ردیفهای اول و دوم، وفق ماده۱۱۷ ق.آ.د.م، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خواندگان ردیف های اول و دوم

۲ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان ردیفهای اول و دوم به پرداخت وجوه مندرج در سفته‌های مدرکیه در حق موکله و همچنین الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده۵۲۲ ق.آ.د.م طبق تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی، وفق مقررات قانون تجارت و مواد۱۹۸ و۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و قاعده تسبیب.

 

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

وکیل خواهان

 

مشاوره حقوقی برای مطالبه سفته

برای اطلاع از جزئیات موضوع خود می توانید آن را با مشاوران با تجربه ما در میان بگذارید تا به بهترین نحوه ممکن راهنمایی شوید. همچنین می توانید از طریق درخواست وکیل مطالبه وجه را به وکیل بسپارید وکلا به دلیل داشتن دانش آن و تجربه فراوان در دادگاه ها بهتر می توانند پرونده را پیش ببرند.

موسسه وکیل تاپ متشکل از وکلا و مشاوران متخصص در سراسر کشور آمادگی دارد در هر لحظه پاسخگوی سوالات شما باشد برای این کار هم‌ می توان به صورت آنلاین اخذ مشاوره کرد و هم به صورت تلفنی. به ما اعتماد کنید ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰

نتیجه گیری

مطالبه سفته با توجه به این که سفته چگونه تنظیم شده و تاریخ آن چگونه است متفاوت خواهد بود. در بالا به زمان مطالبه و زمان واخواست آن اشاره کردیم.

واخواست سفته منافعی دارد از جمله این که اگر شما در دادگاه اقامه دعوا کنید می توانید بدون دردسر اموال مسئول وامضا کننده سند را توقیف کنید و همچنین تمام پشت نویسان را می توانید در دادگاه خوانده قرار دهید اما در خصوص صادر کننده چون او مدیون اصلی است؛ می توان علیه او بدون واخواست  شکایت مطرح کرد.

سوالات متداول

ابتدا باید سفته مطابق قانون تنظیم شده باشد و سپس برای رجوع به ظهرنویسان باید مطالبه و واخواست صورت بگیرد.

خیر؛ درباره سفته چنین امری ممکن نیست.

برای این کار می توانید با تلفن های موسسه به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید و درخواست خود را انجام دهید همچنین می توانید برای درخواست مشاوره نیز از طریق سایت https://vakiltop.com/ اقدام کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای
8 نظرات
 1. شهریار زارع می گوید

  سلام
  اگه سفته ای بخواهیم بکسی بدهیم بابت انتقال سند ماشین به خریدار، بعد از تحویل گرفتن خودرو از شرکت فروشنده خودرو
  یعنی بخواهیم سفته بابت “”ضمانت انتقال سند و تحویل خودرو باشد””
  چطوری سفته را بنویسیم که قابلیت وصول نداشته باشد و مشکل نشود ؟

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام: باید علت صدور سفته را در متن سفته درج نمایید یعنی بنویسید سفته از حیث انتقال سند و بابت انجام تعهد به انتقال سند صادر می گردد و اینکه قسمت حواله کرد را حتما خط بزنید.

 2. داود می گوید

  سلام میخواستم در شرکتی سرمایه‌گذاری کنم ولی بابت اصل سرمایه دو برابر سفته و قرارداد محضری میدهند برای محکم کاری باید چکار کنم

  1. بهزاد زینالی می گوید

   سلام:از طریق شماره گیری ۹۱۰۰۲۰۹۰اقدام نمایید.

 3. رضایی می گوید

  سلام من سفته ای دارم ولی در وجه کسی نوشته نشده.هم تاریخ دارد هم مبلغ هم امضا
  فقط در وجه یا حواله کزد کسی نیست
  میتونم شکایت کنم و پولمو بگیرم؟
  مموونم

  1. زینالی می گوید

   سلام: اگر در وجه کسی صادر نشده باشد حامل بوده و می توان نسبت به واخواست ان اقدام نمود و مطالبه کرد برای راهنمایی بیشتر از طریق وکلای انلاین وکیل تاپ مشاوره نمایید.

 4. مجید ناین اکبری می گوید

  سلام..چک حامل از شخصی دریافت شده در وقت مقررات پاس نشده است ایا در دادگاه بابت طلب این چک باید مدارک ارائه شود یا نیازی به مدارک نیست یا اگر طرف پرداخت کننده چک دلیل بر امانت بودن چک بیاورد ایا مدارک قابل قبولی نداشته باشد ایا امکان پاس نشدن دارد یا نه

  1. زینالی می گوید

   سلام: نیازی به ارائه مدرکی نیست وبرای اینکه این چک بابت امانت ادعا شود در این صورت طرف مقابل باید امانی بودن چک را اثبات نماید.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند