چگونه می توان از شخصی که 35 سال متصرف زمین بوده مطالبه خسارت کرد؟

املاک و سرقفلی توسط ...
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۷:۳۵
۱
پاسخ
۱۴۸

باسلام خدمت شما ملک کشاورزی بنام پدر بزرگ مابوده عموهای ما این مال را از پدر ما مخفی نموده وبه پدر ما گفتتند که پدر ما این ملک کشاورزی رابنام زده وپدر ما هم به گفته برادران اعتراض نکرده وبا گذشت چندسال به پدر ما به رحمت خدارفته وبه ما گفته شد مالی از جد ما وجودداردومانامه دلیل برتامین انجام داده وکارشناس امورثبتی محرض ومشخص شد ما بنام پدر بزرگمان و۳۵سال گشت وبرداشت انجام داده حال ما بر چه اساسی وماده باید شکایت نمودوایا ۳۵ سال رامیتوان ازآنها مطالبه کردلیلااردستانی رستمی
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ - ۲۱:۲۱

تهران

۰

بله شما به عنوان ورثه میتوانید به عنوان تصرف عدوانی شکایت کنید و درخواست اجره المثل این چند سال تصرف هم خواستار شوید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5