چگونه می توانم در باب زمینی که شهرداری تصرف کرده و بهای اراضی تصرفی را پرداخته و اکنون برسر آن اختلاف داریم احقاق حق کنم؟

املاک و سرقفلی توسط کیومرث...
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۲۱:۴۳
۰
پاسخ
۱۳

باسلام واحتراما " : مالک دودانگ پلاک 149 بودم که زمین شهری تملک وتوافق کرد برای مطالبه دادخواست تقدیم وبراساس نامه زمین شهری درقبال هر 1000 مترمربع 167 مترحدنصاب مالکانه کارشناسی محاسبه وتحویلم شد درپلاک دیگری 142 فرعی که ششدانگ مالک بودم با مفاد همان توافق نامه کارشناسان بنحو رعایت ماده 101 ق شهرداریها وقدرالسهم شهرداریها سهم حدنصاب مالکانه را محاسبه وحکم بنفع من صادرشد با مقایسه دونوع محاسبه یعنی اینکه درقبال هرهزارمتر حدودا مقدار 65./. درصد از کل زمین کسر شده ودر دعوی دوم فقط 75/43./. درصد کسرشده وبواقع در دعوی اول کسری تحویل شده است دعوای پ 149 درشعبه سوم تجدیدنظر قطعی شد دعوای دوم پلاک 142 درشعبه دوم تجدیدنظر قطعی شد . به استناد محاسبه جدید اعاده دادرسی مطالبه 61 مترکسری به شعبه سوم تقدیم شد که رداعاده شد ونوشته با توجه به محاسبه مختلف الزاما خواهان دادخواست جداگانه تقدیم نماید . دادخواست تقدیم که دادگاه بدوی نوشت اعتبار امر مختومه دارد محکوم بی حقی معترض شدم بعدازامتناع شعبه سوم به شعبه 21 تجدیدنظر قرار رد دعوا تبدیل ورای بدوی تائید نمود. ازچه طریقی وراهی احقاق حق نمایمخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5