چکی که برای مغازه کارفرما صادرشده است چگونه از وی قابل وصول است؟

چک وسفته واسناد تجاری توسط ...
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۰۶:۰۳
۰
پاسخ
۱۹۸

سلام جایی کارمیکردم ۲ماهه صاحبکارم بخاطرکشیدن چک بلامحل فراری شده /کلید مغازه دست من هست /درضمن یک یخچال لبنی امانی مال شرکت بستنی چکش رومن کشیدم /باید چکارکنم مغازه بسته اس بعدایشون ولی من نمیدونم چکارکنم /یخچالی که چکشومن دادم به شرکت داخل مغازه است وقولنامه مغازه به اسم ایشون من باید چکارکنم ازاین مخمصه رها بشمخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5