ورود ثالث در دعوای اعسار چگونه است؟

سایر امور حقوقی توسط محدثه...
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۴:۴۶
۱
پاسخ
۴۷۰

شخص الف دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به بر علیه ب داده شخص ب یعنی خوانده ادعا نموده شخص الف دارای قطعه زمینی است
مادر خواهان مطلع گشته میخواهد ورود ثالث بدهد به حمایت خواهان مبنی بر رد ادعای خوانده نسبت به زمین چون بیع نامه وشهود دارد که زمین را از خواهان (پسرش)خریده است آیا با توجه به اینکه موضوع دعوی چیز دیگری است (اعسار)است می تواند یا خیر ؟امیر عبدی
- قراردادها و داوری
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ - ۱۹:۳۷

مازندران

۰

اگر خوانده مالی از مدیون شناسایی کند میتواند به دایره ی اجرا اعلام کند یا در مرحله رسیدگی اثبات نماید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5