همسرم حکم عدم سازش گرفته چیکار کنم طلاق نگیره؟

خانواده و ارث توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۴۸
۳
پاسخ
۵۷۸

پرونده کالسه 9809985605600009 شعبه 27 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي تصمیم نهايی شماره
9809975154701610
تجديدنظرخواه: آقای علي محمد مهرگان مرغزاري فرزند نوروزعلي به نشاني استان خراسان رضوي - شهرستان تربت
حیدريه - تربت حیدريه - -روستاي مرغزار
تجديدنظرخوانده: خانم بهاره عباس زاده فرزند هادي به نشاني استان خراسان رضوي - شهرستان زاوه - بخش مركزي
شهرستان زاوه - دهستان زاوه روستاي گلسرا
تجديد نظر خواسته : رای شماره 9809975605600390 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده زاوه
تاريخ ابالغ رای بدوی به تجديد نظرخواه :11/4/98
تاريخ ثبت دادخواست تجديد نظرخواه :31/4/98
مرجع رسیدگی کننده شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی
هیئت شعبه : آقايان هادی واليتی حقیقی رئیس دادگاه و محمد اسماعیل سلطانی خواه مستشار دادگاه
خالصه جريان پرونده : شعبه محترم اول دادگاه خانواده زاوه در خصوص دعوی طالق خانم بهاره عباس زاده به طرفیت
آقای علی محمد مهرگان مرغزاری رسیدگی و رای بر طالق صادر که مورد اعتراض زوج قرار گرفته است دادگاه پس
از مشاوره و حصول توافق نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی انشاء رای می نمايد%
« رای دادگاه »
در خصوص تجديد نظر خواهی آقای علی محمد مهرگان مرغزاری فرزند نوروز علی به طرفیت خانم بهاره عباس زاده
فرزند هادی نسبت به دادنامه ی شماره ی 9809975605600390 مورخ 10/4/98 صادره از شعبه محترم اول دادگاه
خانواده زاوه بشرح دادخواست تقديمی ، بحکايت پرونده زوجه به استناد دادنامه غیابی شماره ی 9709975605600337
مورخ 4/4/97 به لحاظ محکومیت زوج بپرداخت نفقه جاريه از تاريخ 2/3/97 به قرار هر ماه 250 هزار تومان درخواست
طالق نموده است زوج با اطالع از حکم غیابی نسبت به تقديم واخواهی به دادگاه بدوی اقدام و دادگاه بعد از رسیدگی طی
دادنامه شماره ی 9709975605600692 مورخ 15/6/97 با رد واخواهی رای غیابی را تايید می نمايد متعاقب اجرائیه
در تاريخ 1/9/97 و عدم پرداخت محکوم به ، با درخواست زوجه برگ جلب زوج بشماره 1397025002473748 مورخ
4/11/97 صادر که پاسگاه انتظامی در تاريخ 28/11/97 عدم حضور مجلوب را گزارش می نمايد دو مرحله برگ جلب
به تاريخهای 9/12/97 و 18/1/98 نیز صادر که گزارشات پاسگاه انتظامی حکايت از عدم توقیف در جلب محکوم علیه
می نمايد همچنین زوجه مطالبه نفقه معوقه از تاريخ 17/6/95 تا 17/2/97 نموده که دادگاه طی دادنامه شماره 97/261/2
حکم بپرداخت مبلغ پنج میلیون تومان صادر که متعاقب حکم صادره اجرائیه و نیز به لحاظ عدم پرداخت در چند نوبت
دستور جلب زوج صادر که مطابق گزارش پرونده ی اجرائی نفقه مذکور پرداخت نشده است النهايه نفقه جاريه در تاريخ
7/7/98 بمبلغ 000/670/35 لایر توسط زوج طی قبض شماره 367277 پرداخت می گردد و جلب وی در خصوص نفقه
جاريه لغو می شود علی هذا بنا به مراتب فوق و با التفات به عدم پرداخت نفقه معوقه ی مورد حکم بمدت بیست ماه و نیز
پرداخت نفقه ی جاريه بعد از شش ماه از طرح دعوی طالق تخلف زوج از بند اول شروط ضمن العقد محرز و مسلم است
دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای معترض عنه را با اصالح بر اينکه انتخاب نوع طالق با زوجه
می باشد و مدت حکم صادره شش ماه از تاريخ ابالغ رای فرجامی يا انقضاء مهلت فرجام خواهی است با رد اعتراض تايید
و استوار می نمايد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در ديوان محترم عالی کشور می باشد

رئیس شعبه 27 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی مستشار دادگاه
هادی واليتی حقیقی محمد اسماعیل سلطانی خواه
بعدمن فرجام خواهی زدم این جواب رادیوان عالی کشورداده

موضوع ابلاغیه: ابلاغ استحضاري
متن ابلاغیه:
اين نوع ابلاغيه فاقد پيوست مي باشد.

فرجام خواه : آقای علی محمد مهرگان مرغزاری

فرجام خوانده : خانم بهاره عباس زاده

فرجام خواسته : دادنامه شماره 98/01610 – 98/9/9 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 1398/9/12

تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 1398/9/30

مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان : حیدرعلی حیدری (رئیس) حمید مهدوی (مستشار)دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :

در پرونده کلاسه 98/009 شعبه اول دادگاه عمومی حقـوقی شهرستان زاوه – حاوی 148 برگ ملاحظـه می گردد در مورخه 98/1/10 خانم بهاره عباس زاده فرزند هادی – متولد سال 79 خانه دار در دعوای طلاق بلحاظ تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج علیه آقای علی محمد مهرگان مرغزاری فرزند نوروز علی متولد 1375 اعلام داشتند عقد نکاح دائم با مهریه 114 سکه طلا فی مابین وی با خوانده (زوج) در مورخه 95/6/17 تحت شماره 22095-95/6/17به ثبت رسیده است . پس از مدت کوتاهی از انعقاد عقد نکاح ، خوانده (زوج) وی را رها نموده و نفقه نداده است بابت ترک انفاق اقامه دعوای (مدنی) نموده و علی رغم محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه ، زوج از پرداخـت آن امتناع نموده است. فاقد فرزند می باشند. زوجه بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته می نماید . مطابق دادنامه غیابی شماره 97/0337 – 97/4/4 و حضوری شماره 97/692-97/6/25 شعبه اول زاوه – که پیوست دادخواست می باشد – زوج بابت نفقه جاریه از تاریخ 97/3/2 به پرداخت ماهانه مبلغ 2/500/000 ریال محکوم شده است . (ص 9 و 38 ) با تعیین وقت دادرسی برای روز 98/2/14 و احضار طرفین ، زوج بدون اعلام عذری حاضر نشده (لایحه ای نداده است ) زوجه ضمن تکرار مطالب دادخواست اضافه نمودند در دوران عقد هستند و باکره و غیر مدخوله می باشند . در مورد حق و حقوقات مالی خویش ادعایی ندارند (در این پرونده ادعایی ندارند . ) داوران زوجین اجمالاً اعلام داشتند موفق به ایجاد سازش نشدند . اجرائیه دادنامه نفقه ی فوق الاشاره در مورخه 97/9/1 صادر می گردد . (ص 38 ) و علی رغم صدور برگ جلب و تقاضای توقیف اموال ، توفیقی حاصل نمی گردد . و حسب گزارش که از پرونده اجرائی مذکور بشرح صورتجلسه 98/3/20 تهیه شده است ، اجرائیه مذکور منجر به وصول محکوم به یا جلب محکوم علیه نشده است (ص 50 ) در مورخه 98/4/5 خانم معصومه آراسته از جانب زوج اعلام وکالت می نماید . شعبه اول دادگاه ع – ح زاوه – بنا به بررسی های مزبور – ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 98/0390-98/4/10 حکم به احراز اعمال شرایط وکالت در طلاق را صادر و نوع طلاق را خلعی و مدت اعتبار آنرا سه ماه تعیین می نماید . در ادامه پرونده ملاحظه می گردد زوج بابت نفقه معوقه از تاریخ 95/6/17 لغایت 97/2/1 (20 ماه) به مإخذ ماهانه 2/500/000 ریال به پرداخت جمعاً 50/000/000 ریال محکوم می گردد. (دادنامه غیابی شماره 2/261/97-97/5/17 شورای حل اختلاف زاوه ) . (ص 72 ) با اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج از دادنامه حضوری فوق (رأی طلاق ) پرونده در مورخه 98/5/14 به شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع می گردد . دادگاه تجدیدنظر پرونده را بدادگاه بدوی اعاده تا وضعیت نهایی دادنامه غیابی نفقه معوقه و جاریه را مشخص نمایند . ملاحظه می گردد بابت دادنامه شماره 2/261/97-97/5/17 اجرائیه و برگ جلب صادر گردیده است . (ص 96 و 95 ) و حسب گزارشی که از پرونده اجرائی مذکور بشرح صورتجلسه 98/7/22 تهیه شده است ، علی رغم دستور توقیف اموال – اموالی شناسایی نشد – و نیز علی رغم دستور جلب زوج ، موفق به جلب وی نشدند . (ص 124 و 123 پرونده) و زوج فقط نفقه جاریه را در مورخه 98/5/31 پرداخت نموده است . بنا به اقدامات مذکور پرونده بدادگاه تجدیدنظر اعاده و این دادگاه طی دادنامه شماره 98/1610-98/9/9 و با اشاره به اینکه زوج نفقه معوقه را پرداخت ننموده و شرط مذکور (بند یک) محقق شده است ، دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید . پرونده پس از وصول به دیـوانعالی کشور ، به این شعبـه ارجـاع گردید . لوایـح طرفین هنگام شـور قرائت می گردد .

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشكيل است . پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای حمید مهدوی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

«رأي شعبه»

فرجامخواهی آقای علی محمد مهرگان مرغزاری موجب نقض دادنامه فرجامخواسته شماره 98/01610-98/9/9 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی که متضمن تإیید دادنامه بدوی شماره 98/390 – 98/4/10 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی زاوه مشعر بر احراز تخلف زوج فرجامخواه از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح و حکم به احراز اعمال شرایط وکالت در طلاق زوجه ی فرجامخوانده خانم بهاره عباس زاده می باشد نمی گردد . زیرا با عنایت به مراتب مسطوره و اوراق پرونده و بلاخص دادنامه شماره 2/261/97- 97/5/17 شورای حل اختلاف زاوه که زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 95/6/17 لغایت 97/2/1 به مدت 20 ماه محکوم شده است و نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده است و قریب به سه سال از تاریخ عقد می گذرد و زوج نسبت به تدارک شروع زندگی مشترک و زیر یک سقف اقدام ننموده است و رها نمودن زوجه در این مدت منافی با مصالح خانوادگی زوجه می باشد ، فرجامخواهی وارد نمی باشد و آراء صادره در ماهیت امر با ادله ی موجود در پرونده انطباق دارد و از حیث اصول و تشریفات دادرسی ایرادی مشعر نمی باشد . مستنداً به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجامخواسته ابرام می گردد .

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رئيس شعبه : حیدرعلی حیدری مستشار: حمید مهدوی

این حکم هاغیابی بوده من مدرک دارم که نفقه معوقه راداده ام وخونه هم دارم وسایلم گرفتم چندباردعوت به زندگی خانومم راکرده ام ولی اون نیامده ۵نفرشاهددارم به داداگاه دیوان عالی کشوراعتراض زدم ولی قبول نکردمن بعداینکه خانومم درتمکین نبودبی خیال داداگاه شدم رفتم سرکاررای هابه خاطرهمون غیابی است
الان چطوری میتونم ازحقم دفاع کنم وبگم ادعای خانومم دروغ است
ممنون میشم راهی اگرهست که بتونم به جلوی اجرای رای دیوان کشوررابگیرم
من مدرک دارم که خانومم راتوی اون ۲۰ماه ول نکردم وازروزاول خونه وزندگی ام امادهدبوده ولی خانومم تمکین نمیکردحداقل ۱۰نفرشاهددارم ونامه ازشوراکه خانومم دعوت به زندگی راقبول نکرده راهی هست من ازحقم دفاع کنم ممنون میشم من به خاطریکسری مسال نرسیدم برم داداگاهدوقاضی یک طرفه قضاوت کرده
اگراثبات کنم که من خونه وزندگی وسایل ازقبل داشتم وتوی این ۲۰ماه خرج ومخارج خانومم راداده ام اون موقع چی میشه رای دادگاه رانقص کنم واینکه من طلاهم خریدم براش تواون ۲۰ماه که ۴میلیون ارزش داره وخرج لباس وخوراکشم داده ام و...
ایاراهی است واگرهست بایدچه اقداماتی انجام دهممهدی رحمانی
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ - ۰۰:۳۶

بوشهر

۰

باسلام
همسرتان میتواند به دفترخانه مراجعه و اقدام به طلاق نماید .
و شما هیچ کاری جز سازش با وی نمیتوانید بکنید .رضایت وی را جلب تا اقدام به طلاق ننماید

سعیده زمانی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۲۰:۰۳

تهران

۵

سلام
این حکم بدین معناست که همسر شما میتواند جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه کند

مریم ملک زاده
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ - ۱۹:۲۸

تهران

۰

سلام رای بدرستی صادر شده است. رضایت همسر رو جلب کنید تا طلاق نگیرد

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5