مبایعه نامه ای داریم که پدربزرگم سرقفلی ملکی را خریده حالا چطور می تونم حق سرقفلی بگیرم؟

سایر امور حقوقی توسط مجتبی...
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۷:۴۴
۱
پاسخ
۳۳۸

باعرض سلام پدر اینجانب م ج ازقرچک درسال ۷۹یک باب مغازه سرقفلی خریداری کردازمالک یک مبایعه نامه تنظیم نمودوبعدازمدتی سندسرقفلی درمحضردادندوبعدهم درمحضر یک سندصلح حقوقی به مرحوم پدرم دادندوتمامی قبض اب وبرق وگازوتلفن به نام پدرم و حق وحقوق وواگزاری به غیرهم دادندوپدرم درسال ۹۲ اجاره راواگزارمیکندودرسال ۹۷ پدرم فوت میکند و وارثین مالک درجریان فوت پدرم اگاه هستن که ازفرصت استفاده کردن وشکایت میکنندومابیخبریاحتی یک احضاریه به دست ما نمیرسدکه اگاه بشیم درجلسه دادگاه حضورداشته باشیم ویاحتی به قاضی شعبه رادرجریان نمیزارندکه بگن پدراینجانب درقیدحیات نمیباشدتاکه در جلسه دادگاه حاضرشودوقاضی محترم رای را غیابی صادر و به نفع وارثین مالک میدهدوحکم تخلیه مغازه داده میشودومابامدارکهای قابل قبول وقانونی به قاضی مراجعه کرده ولی متاسفانه هیچ توجهی یاکمکی به مانشدواقای قاضی دررای احضارداشتن که ملک راپدرایشان ساخته ویک سال اجاره به شماداده است وحق واگزاری هم شمانداشتیدودرجواب متاسفانه اگه یک سال اجاربوده درحدود۲۰ساله مغازه تصرف قانونی مابوده تاحالاکجابودن یاباچه مدرکی گفتن که ماحق واگزاری به کسی نداشتیم درصورتی که سندمحضری داریم که حق واگزاری داریم بازهم رای برنفع وارثین مالک صادرشده وماهم به تجدیدنظر اعتراض دادیم وسلامفرشاد اینانلو
- املاک و سرقفلی
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۵:۲۴

تهران

۰

ببینید من تصور میکنم وقتی بحث سرقفلی میکنید احتمالا شما از مالک قبلی سرقفلی خریدید ونه مالک ملک چون قرارداد هم سال۷۹ بسته شده.لطفا اطلاعات دقیق تر بدید

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5