طبق قانون تعاونی چگونه می توانم بدهی خودم را بگیرم؟

مطالبات و شورا توسط رضا
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ - ۰۰:۲۹
۲
پاسخ
۲۲۲

طلب از تعاونی مسکن کارکنان با داشتن حکم محکومیت از طرق اتاق تعاون و تاییدیه دادگستری ، تعاونی اموالی ندارد ضمنا واریزی بدهی اعضا به حساب شخصی رئیس هیئت مدیره انجام شده است.
با سلام بنده جزوه اعضا تعاونی بوده ام که به دلیل عدم تحویل واحد مسکونی متعلق به اینجانب ، تعاونی را در اتاق تعاون ، به مدیر عاملی مدیر عامل بابت اجرت الامثل محکوم به پرداخت مبلغی نموده ام و در این راستا حکم توقیف اموال تعاونی را از مرجع قضایی گرفته ام ولی تعاونی اموال خاصی ندارد که نوقیف نمایم ضمنا بدهی تعدادی از اعضا به حساب شخصی رئیس هیئت مدیره واریز شده است. علی ایحال برابر قوانین تعاونی ها ، شرکت ها و ... چگونه باید بدهی خود را دریافت نماییممحمد جواد زینلی
- مطالبات و شورا
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ - ۱۸:۳۰

خراسان رضوی

۰

درخواست ورشکستگی

محمد جواد زینلی
- مطالبات و شورا
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ - ۱۴:۳۱

خراسان رضوی

۰

طلب شما از چه بابت بوده ؟ حق کارگری یا موضوع دیگر

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5