درصورت اثبات شهادت کذب شاهدایادادگاه عالی دادنامه دادگاه کیفری رانقض میکندیاخیر؟

کیفری توسط بهمن...
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۹:۵۶
۴
پاسخ
۱۰۲

درصورت اثبات شهادت کذب شاهدایادادگاه عالی دادنامه دادگاه کیفری رانقض میکندیاخیر؟
بابت ضرب وجرح عمدی که شاکی پرونده بودم. دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری اینگونه صادر شده است:
درخصوص شکایت شاکی فرزند….ازمتشاکی فرزند….دایربرضرب وجرح عمدی وشکایت شاکی به اینکه بامتشاکی قبلااختلاف داشته وقرارمیگذارندتابه هم دیگررضایت بدهنددراین راستاجهت مراجعه به ثبت اسنادسوارخودرومیشوندومجدداباهم بگومگومیکنندوحسب اظهارات شاکی چون متشاکی عقب خودرونشسته بوده ازفرصت استفاده کرده وی راموردضرب وجرح قراردادند.
علی ایحال شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمودند و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشتند ولی منکر ضرب شاکی شدند فلهذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمودند ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است فلهذا دادگاه باتوجه به شکایت شاکی وگزارش کلانتری وگواهی پزشکی قانونی وشهادت شاهدواحدواتیان سوگندازسوی شاکی ودفاع غیرموثرمتشاکی بزهکاری مشارالیه رامحرزومسلم تشخیص واستنادابه مواد709و714ازقانون مجازات اسلامی ومواد374و375و427و431و433ازقانون ائین دارسی کیفری حکم به محکومیت متشاکی به دیه راداده است رای صادره حضوری وقطعی است.
حالاسوالم این است که باتوجه به اخذدیه ومختومه شدن پرونده واینکه ضارب مراواقعاکتک زده بوداگرمتشاکی بامدارکی شکایت کندوشهادت شاهدبنده رامثلابه علت کذب بودن اثبات کندوبعدانیزباماده474قانون ائین دادرسی کیفری اعاده دادرسی کندباتوجه به اینکه متشاکی دردادگاه درخلال اظهاراتش اجمالابه درگیری اذعان کرده ولی منکرضرب شاکی شده است(متشاکی دردادگاه گفته بوددران روزشاکی من راکتک زده است ومن شاکی راکتک نزده ام)وباعنایت به وجودلوث وصدورقراراتیان سوگندایاکل رای صادره دادگاه کیفری دردیوان عالی نقض میشودیاخیر؟فاطمه دهقانی
- خانواده و ارث
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۵:۲۲

گلستان

۰

سلام ابتدا باید کذب بودن شهادت شهود را اثبات نمایید و به استناد آن اعاده دادرسی نمایید

حسین حاجی‌زاده
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۸:۵۲

تهران

۰

با سلام در اینجا ابتدا می‌بایست شهادت کذب در مرجع محترم قضایی اثبات شود سپس اقدام نمایید

پانیذ قمشی بزرگ
- شرکتها و امور ثبتی
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۳:۲۵

البرز

۰

با سلام
اگر بخواهید به استناد شهادت کذب درخواست اعاده دادرسی مطرح کنید ابتدا باید کذب بودن شهادت اثبات شود و سپس به استناد آن درخواست اعاده دادرسی شود.
نتیجه اعاده دادرسی قابل پیش بینی نمی باشد.

فرشته نوری
- املاک و سرقفلی
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۱۴:۳۲

تهران

۵

با سلام،کذب بودن شهادت باید اثبات شودتا بتواند اعاده دادرسی نماید اینکه مورد قبول واقع می شود یا خیر دقیق قابل پیش بینی نیست

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5