داداشم یا ی ماشین تصادف کرده الان چیکار کنیم

خانواده و ارث توسط ...
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ۲۳:۰۹
۱
پاسخ
۲۵۶

بنده حدود40روزپیش شب همراه داداشم ازمغازه به طرف خانه میامدیم که داداش بنده باماشین وبنده باموتورسیکلت بودیم بعدازچهارراه خواجوبه طرف پارک مطهری یک خودروساینابه همراه یک سرنشین خانم که راننده خودروذکرشده حالت طبیعی نداشته وزمانی ازماشین داداش سبقت گرفت ایینه خودروداداش شکسته وبغل ماشین داداش مقدارکمی خراب کردکه همین باعث شدداداشم دنبالش رفته تاجلویی پارکینگ پارک مطهری کنارخودروش رسیدوبهش گفت چکارمیکنی بغل ماشین خراب کردی که راننده سایناشروع به فحاشی کردوداداش گفت بغل واست ببینم بغل ماشین چی شده راننده ساینازمانی بغل واستادوداداش بنده پیاده شددرهمین زمان من هم باموتوررسیدم که راننده سایناهمین که پیاده شده باچاقوداخل دستش به طرف برادرحمله ورشدکه برادرم خودروخودش روشن گذاشت وفرارکردمن هم گوشیم دراوردم که با110تماس بگیرم که گوشی بنده ازدستم گرفت واظهارداشت من خودم مامورهستم ورفت داخل ماشینش وحدود100مترجلوترواستادزمانی برادرم امدمن بهش گفتم گوشی من گرفت برادرم گفت عیب نداره الان میریم کنارش میگیرمش وقتی دباره داداشم خواست پشت ماشینش متوقف بشه دباره باچاقوبه خودروبرادرم حمله ورشدکه(خدارشکر)درب های ماشین قفل بوده وبرادرم درهمین حال دست پاچه شدوباعقب خودروساینابرخوردکرددرهمین حال راننده سایناداشت باچاقوبه شیشه های خودروداداش ضربه میزدکه بشکنه وداداش دنده عقب گرفت امدحدود400مترجلوترواسته درزمانی که باماشین اون برخوردکردوتادنده عقب گرفت راننده خودربه ماشین داداش خودش اویزون کرده بودوداشت شیشه های خودرومیشکست خلاصه داداش جلوترواستادزمانی هم که من رسیدم موتورم زدن روی جک راننده ساینابه دلیل اینکه ورزش کاربودشروع کردبه کتک زدن بنده وداداشم هم زمانی امدجلوداداش هم کتک زدحتی باچاقوبه سرمن هم زده ورفت نشست داخل خودروداداش سویچ ماشین داداش برداشت وسویچ موتوربنده هم برداشت ودباره شروع کردبه زدن من وداداشم به شدت خیلی زیادوحدود10دقیقه که گذاشت یک خودرو405که گویاباتماس راننده سایناامده بودن اوناهم شروع کردن باچوب به کتک زدن ما2داداش و10دقیقه بعدیک خودرو111هم بهشون اضافه شده خلاصه خیلی من وداداش کتک زدن حدود34دقیقه داشتیم کتک میخوردیم که 110رسیدوگزارش نوشتن وبنده115بردباهنروداداشم هم که حالش بدترازمن بودخانواده ام که رسیده بودن اوردن بیمارستان من وداداشم مراحل پزشک قانونی رفتیم بنده حتی پزشک قانونی برای معاینه اولش40روزبهم استراحت دادکه چندروزپیش برای معاینه مجددرفتم ولی داداش باید1ماه دگه بره خلاصه کل این اتفاق که34دقیقه میشه زیردوربین های ستادفرماندهی اتفاق افتادوفیلم همه چی مشخص هست حتی یک ضربه کوچک نه من ونه داداشم به اونانزدیم هرچه کتک خوردیم الان طبق نامه که پزشک قانونی داده واگرنیازهست براتون بفرستم بنده بینیم شکسته واکثرجاهای بدن کبودی بخاطرضربه چوب وسرم ضربه کوچک چاقووداداشم بینی شکسته.فک شکسته.سینوس هاشکسته.ومثل بنده اثارکبودی داره سری قبل که دادگاه رفتیم خودراننده ساینا که نمیدونست دوربین اونجاوجودداره اول بارداخل دادگاه گفت که اول دعواماچاقوبهش زدیم ولی قاضی پرونده بنده(خدا)بهشون گفتن طبق نظریه پزشک قانونی که رفتین گفتن تاریخ حضورشماوچاقوداخل دستتون که خورده یکی نیست وپزشک قانونی گفتن خودزنی بوده وزمانی متوجه شدن فیلم کامل دعواموجودهست همه چی قبول دارشدودادیارمحترم پرونده فرستاددباره کلانتری برای بازبینی فیلم درزمانی که همه طرفین باشن ومارفتیم وراننده سایناباخانم امدن وافسرپرونده فیلم کامل بازبینی کردحدود8صفحه اچارشدکه دراین 8صفحه اندازه سرسوزن ماهیچ گونه ضربه به اون طرف هانزده بودیم وفقط کتک خوردیم برای رضایت گرفتن هم زیادامدن امامیخوان بازورزیادی رضایت بگیرن وخیلی خیلی تهدیدمیکنن
ببخشیدطولانی شددکتر بهراد تنهایی
- خانواده و ارث
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ - ۰۰:۳۸

آذربایجان شرقی

۰

سلام ایراد ضرب عمدی اگر با چاقو باشه برای طف مقابل جنبه عمومی و تعزیر خواهدداشت و دیه شما نیز اخذ خواهد شد که جای نگرانی نداره و پروندتون به نظرم راحت به نفع شما ختم خواهد شد در صورت نیاز نیز میتونیم پروندتونو پیگیر بشیم..

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5