برای تقسیم ترکه چکار کنم؟

خانواده و ارث توسط ...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۴۲
۱
پاسخ
۳۳۰

نحوه تقسیم ترکه چطوره؟ چیکار کنم؟سیدمحمد حسن زاده
- کیفری
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ - ۱۰:۴۱

تهران

۰

در صورت توافق به خواست و رضایت ورثه بدون نیاز به مراجعه به دادگاه.. اما در صورت عدم توافق با مراجعه به دادگاه و ارائه گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه به نسبت قید شده در گواهی.. و همینطور عندالزوم اخذ دستور فروش از دادگاه..

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5