با محکومیت به ۸سال حبس و تعلیق یک سوم آن آیا می توان کل حبس را تعلیق کرد؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۳۰
۰
پاسخ
۲۲۰

..باسلام
باعنایت به فقدسابقه کیفری وداشتن شرایط تخفیف و....
سوال باعنایت به ۸سال حبس و تعلیق یک سوم ان ،لذا باورود به زندان قاضی را میتوان مجاب به تعلیق کل حبس کرد یا درخواست تقلیل وتخفیف وتعلیق یا ... کرد وچقدر باید حبس باشه وایا میتواند خیلی زودتراز چیزی که قانون میگوید اقدام شودخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5