بابت حیله و تقلب چگونه باید اعاده دادرسی نمایم؟

کیفری توسط کیومرث...
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۸:۵۶
۰
پاسخ
۲۵۰

باسلام وتحیات الهی محضرکارشناس محترم
احترا ما" : به استناد بند اول قرار داد ی که بعداز کسر خیابان وکوچه مطابق مقررات واصول وضوابط شهرسازی ازباقیمانده 40./. درصد حدنصاب مالکانه سهم اینجانب و60./.درصد سهم اداره زمین شهری یک قطعه زمین پلاک 149 فرعی به اداره زمین شهری واگذارشده است
برای مطالبه سهم خود دادخواست تقدیم نمودم که سازمان مسکن شهرسازی دربند 9 پاسخ به دادگاه نوشت حدنصاب مالکانه درقبال هر 1000 مترزمین خام 167 متر زمین تعلق دارد یعنی اینکه بابت معابر وشوارع حدودا 65./. درصد ازکل زمین کسرشده است
درپرونده دیگر وپلاک 142 فرعی با همان قرارداد بابت معابر وشوارع 75/43 ./. درصد کسرشده است درواقع در پرونده اول بند 9 حیله وتقلب بکارفته است
برای مطالبه زمین کسری بموجب بند 7 ماده 426 ق.ا.د.م می باید برای اثبات حیله وتقلب دادخواست اعاده دادرسی به همان دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نمایم یا اینکه دادخواست بمنظور اثبات حیله وتقلب به دادگاه حقوقی وسپس تجدیدنظر . کدام را صحیح می باشد



خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5