منظور از قرار نهایی چیست؟

کیفری توسط محمد
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ - ۰۳:۴۸
۱
پاسخ
۱
وکیل

لطفا بفرمایید این قرار نهیی برای من صادر شده من چکار کنم اسم من مم هسترار نهایی دادسرا پروند کلاسه .......شعبه .......بازرس پرسی دادسرا عمومی وانقلاب شهرستان.........تصمیم نهایی شماره......... اقای م اقای ن اتهام سوره استفاده ار کودک شرکت در منازعه به ضرب وجرح به تاریخ 23/5/99 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی در شعبه ....... قرار عدم صلاحیت وموقوفی ومنع تعقیب دادستان وریئس محترم دادسری عمومی وانقلاب......... در خصوص گزارش ظابطین شکایت اقای ن علیه م سوئ استفاده از کودک صرف نظر از صحت ویا سقم موضوع مستقیما به مواد 306 مصوب 132 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان صادر واعلام می گردد. مقرر است پرونده برکشماری در اجرای 92 و267 قانون اخیر اذکر به نظر دادستان محترم برسد در صورت موافقیت دادستان از امار کسر بدل تهیه واصل پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. در خصوص گزارش ضابطین شکایت اقای م علیه ن دایر بر ضرب وجرح عمدی توهین شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب وجرح (نسبت به جنبه خصوصی) پرونده در میسر تحقیقات قرار گرفت. لذا نظر به این که شاکی طی صورتجلسه ای موخ 24/3/99 کتبا از شکایت خود اعلام انصراف کرده رضایت بدون قید شرط خودرا اعلام نموده است.به موجب ماده 13 ایین دادرسیکیفری قرار موقوفی تعقیب متهم ومتهمین صادار واعلام می گردد. در خصوص گزارش ضابطین شکایت م علیه ن دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب وشتم عمدی پرونده در میسر تحقیقات قرار گرفت صرف نظر از صحت وسقم ادعای شاکی ونظر به فقدان ادله کافی برای احراز وانتساب جرم وحاکمیت اصل برائت مستندا به ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری مصو1392 واصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر واعلام می گردد. قرارهای موقوفی ومنع تعقیب صادره به موجب بند الف ماده 270 و271 قانون ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است. دفتر مقر است پرونده برکشماری در اجرای ماده 92 و267 قانون اخیر به نظر دادستان برسد. در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضی مدت قانونی وقطعیت قرار از امار کسر وبایگانی شود.در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مراجع صالح ارسال گردد. قرار نهایی دادسرا پروند کلاسه .......شعبه .......بازرس پرسی دادسرا عمومی وانقلاب شهرستان.........تصمیم نهایی شماره......... اقای م اقای ن اتهام سوره استفاده ار کودک شرکت در منازعه به ضرب وجرح به تاریخ 23/5/99 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی در شعبه ....... قرار عدم صلاحیت وموقوفی ومنع تعقیب دادستان وریئس محترم دادسری عمومی وانقلاب......... در خصوص گزارش ظابطین شکایت اقای ن علیه م سوئ استفاده از کودک صرف نظر از صحت ویا سقم موضوع مستقیما به مواد 306 مصوب 132 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان صادر واعلام می گردد. مقرر است پرونده برکشماری در اجرای 92 و267 قانون اخیر اذکر به نظر دادستان محترم برسد در صورت موافقیت دادستان از امار کسر بدل تهیه واصل پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. در خصوص گزارش ضابطین شکایت اقای م علیه ن دایر بر ضرب وجرح عمدی توهین شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب وجرح (نسبت به جنبه خصوصی) پرونده در میسر تحقیقات قرار گرفت. لذا نظر به این که شاکی طی صورتجلسه ای موخ 24/3/99 کتبا از شکایت خود اعلام انصراف کرده رضایت بدون قید شرط خودرا اعلام نموده است.به موجب ماده 13 ایین دادرسیکیفری قرار موقوفی تعقیب متهم ومتهمین صادار واعلام می گردد. در خصوص گزارش ضابطین شکایت م علیه ن دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب وشتم عمدی پرونده در میسر تحقیقات قرار گرفت صرف نظر از صحت وسقم ادعای شاکی ونظر به فقدان ادله کافی برای احراز وانتساب جرم وحاکمیت اصل برائت مستندا به ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری مصو1392 واصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر واعلام می گردد. قرارهای موقوفی ومنع تعقیب صادره به موجب بند الف ماده 270 و271 قانون ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است. دفتر مقر است پرونده برکشماری در اجرای ماده 92 و267 قانون اخیر به نظر دادستان برسد. در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضی مدت قانونی وقطعیت قرار از امار کسر وبایگانی شود.در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مراجع صالح ارسال گردد. 10:16 - 09 شهریور 1399پریسا صفائی
وکیل پایه یک دادگستری - مطالبات و شورا
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - ۱۰:۳۲

کهگلویه و بویراحمد

۰

چه قراری چندین نمونه قرار هست

مثلا قرار مجرمیت یا قرار موقوفی تعقیب.شما توضیح کامل بدید تا بتونم راهنمایی کنم

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5