شرایط آزادی مشروط چیه؟

کیفری توسط ...
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۲۱:۱۵
۱
پاسخ
۳۵

شرایط ازادی مشروط چیست؟دکتر میترا شاهسونی
موسسه حقوقی - بین المللی و مهاجرت
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۲:۲۱

تهران

۴

در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان حبس بیش از 10 سال ،پس تحمل نصف و در سایر موارد ، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
الف:محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد
ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ.به تشخیص دادگاه ،محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ،ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازدیا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت:محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و هم چنین مراتب الف و ب پس از گزارش ریس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد.قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن ،پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

خانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5