ملکی با مبایعه نامه خریده شده سند زده نشده خریدار اون ملک با همان مبایعه نامه ملک به دیگری انتقال داده خریدار آخر برای سند اصلی چه اقدامی کند.؟

سایر امور حقوقی توسط مهدیس...
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۲:۴۴
۱
پاسخ
۱
وکیل

ملکی با مبایعه نامه خریده شده سند زده نشده خریدار اون ملک با همان مبایعه نامه ملک به دیگری انتقال داده خریدار آخر برای سند اصلی چه اقدامی کند.؟دکتر میترا شاهسونی
موسسه حقوقی - بین المللی و مهاجرت
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۰۸:۱۷

تهران

۴

خواهان دعوا باید همه فروشندگان قبلی را خواندگان دعوا قرار دهد و از دادگاه اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد .

خانه
وکلاء

متوجه شدم
5