ایا به استناد مدارک نحوه محاسبه کارشناسی واحکام قطعی دعوی دوم خواهان میتواند اعاده دادرسی بنماید ؟ وآیا برای مطالبه مقدار کسری دادخواست تقدیم نماید این دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار می

املاک و سرقفلی توسط کیومرث...
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۲۳:۰۱
۰
پاسخ
۱۷

باسلام واحترام
اگر دریک دعوای اول (حقوقی) برای مطالبه حدنصاب پلاک 149 فرعی سهم خواهان مطرح شود ونحوه محاسبه خواسته به اعتبار نامه سازمان مسکن وشهرسازی توسط هیات کارشناسان درقبال هر 1000متر 167 متر تعلق گیرد
ودریک دعوای دوم حقوقی برای مطالبه حدنصاب مالکانه پلاک 142 فرعی هیات کارشناسان با لحاظ قراردادن مقررات وضوابط شهرسازی قدرالسهم شهرداری 75/43./.درصد کسر نمایند وسپس سهم خواهان تحویل گردد
درصورتیکه هر دوپلاک 142و149 با یک توافق نامه به زمین شهری واگذارشده باشد ومعلوم شود در دعوای نخست کمتر ازحق خواهان محاسبه و حکم برتحویل صادرگردد
ایا به استناد مدارک نحوه محاسبه کارشناسی واحکام قطعی دعوی دوم خواهان میتواند اعاده دادرسی بنماید ؟
وآیا برای مطالبه مقدار کسری دادخواست تقدیم نماید این دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد ؟
ممنون وسپاسگزار از پاسخ جنابعالیخانه
وکلاء
پرسش و پاسخ

متوجه شدم
5