مرور برچسب

حقوق کیفری

رضایت در حقوق کیفری ایران

رضایت شاکی یعنی تمایل قلبی و موافقت او مبنی بر به اینکه تعرضی که برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد را تعقیب و دنبال نخواهد کرد. شاکی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی…