مرور برچسب

انحلال شرکت

مفهوم شرکت در قانون مدنی

واژه "شرکت" در قانون مدنی، با دو معنا به کار رفته است: اشاعه و عقد شرکت؛ اشاعه یعنی جمع شدن چند حق در یکجا اشاعه فقط در مالکیت نیست؛ در تمام حقوق، امکان به وجود آمدن اشاعه…

شرکت تضامنی در قانون تجارت

مطابق ماده 116 قانون تجارت؛ «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.» شرکت های تضامنی از آن جهت که شرکای آنها…

نحوه ثبت شرکت تعاونی

طبق  ‌ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی؛ شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌ طریق خود یاری و کمک…