لایحه مطالبه نفقه فرزند

وظیفه مرد هم به عنوان همسر و هم به عنوان پدر، پرداخت نفقه زن و فرزند است. این تکلیف مرد را قانون بر او بار کرده و هرگز نمی تواند از آن شانه خالی کند. به دلیل اهمیت این موضوع قانون…