شرایط نقل و انتقال وکلا

شخصی که به منظور جانشینی از طرف شخص دیگری (می تواند حقیقی و یا حقوقی باشد) و می بایست در حوزه قانون و مقررات مدنی فعالیت می کند را وکیل می گویند. طرف دیگر این رابطه را موکل می…

وکیل کیفری خوب کیست؟

پرونده های کیفری خاصه نیازمند اهمیت و حساسیت بیشتری هستند. حضور یک وکیل خوب و کاردان در روند پرونده از واجبات است. زیرا موضوعات پرونده ها به گونه ای است که ممکن است طرفین دعوا را…

سند تک برگ چیست؟

طبق قانون ثبت، سندی از طرف دولت دارای اعتبار است که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و همین امر اهمیت داشتن سند رسمی را نشان می دهد. سند سه شکل دارد: ممکن است دفترچه ای و منگوله…