HiradRayan

لطفا صبر کنید...

ورود
خدمات مشترک
پاسخ
1
تجاوز از مساحت ملک سوال شده 30 دی 1398 در املاک و سرقفلی توسط بهزاد
بنده ملکی را خریداری واقدام به احداث 10 واحد اپارتمان در ان نمودم هنگام انجام مقدمات اخذ سند برای واحدها متوجه شده ام 20 متر ار مساحت ملک مجاور داخل در ملک من شده وحقیقتا مطلع نبودم ومتاسفانه مالک ملک مجاور آگاه شده وبه هیچ نحوی رضایت نمیدهد حتی با دریافت مبلغ مورد نظر براساس بالاترین قیمت روز وثبت محل هم دادن سند رامنوط به جلب رضایت وی نموده از انجا که بنده واحدها راواگذار وخریداران بر من فشار می اورند جهت تنظیم سند من میتوانم مالک ملک مجاور را ملزم به فروش کنم ؟ودر غیر اینصورت راه حل دیگری هست یا نه ؟.
تجاوز از مساحت ملک سوال شده 30 دی 1398 در املاک و سرقفلی توسط بهزاد
قانون رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

راهکارهای قانونی
سلام شما می توانید با نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت ملک به میزان تصرف شده را با نظر دادگاه پرداخت نمایید و همچنین سایر خسارات وارده را جبران و ملک شما خراب نمیشود مشروط به دفاع خوب در دادگاه
خانه
وکلا
مشاوره
ارزیابی ها
پروفایل